O festiwalu

I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE

Warszawa, 23 listopada – 1 grudnia 2018 roku

„Eufonie” to nowy festiwal muzyczny, odwołujący się do tradycji wspólnoty regionalnej większości krajów określanych dzisiaj jako Europa Środkowo-Wschodnia, rozciągająca się od Bałkanów, poprzez Rumunię i Austrię, kraje Grupy Wyszehradzkiej, Ukrainę i Białoruś, po kraje bałtyckie, poszerzana niekiedy o Skandynawię. Obszar ten to fascynujący tygiel ścierających się wpływów Wschodu i Zachodu, kipiący energią kulturową, która nieraz określała tożsamość narodów bez własnych państw.

Chcemy, aby w nowym festiwalu przeglądała się historia regionu i jego dzień dzisiejszy, toteż wydarzenia kulturalne w ramach projektu prezentować będą muzykę różnych epok i stylów: od muzyki poważnej do ambitnej muzyki popularnej poprzez muzyczne eksperymenty. Występować będą uznani artyści z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, lecz w festiwalowych salach koncertowych nie zabraknie również solistów i zespołów z innych części świata.

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu – organizowanej w szczególnym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – usłyszymy między innymi dzieła Karola Szymanowskiego, Béli Bartóka, Henryka Mikołaja Góreckiego, Antonína Dvořáka, Arvo Pärta. Szeroki program repertuarowy stworzy możliwość prezentacji kompleksowego obrazu regionu Europy Środkowo-Wschodniej, odkrywania nowych kontekstów kulturowych oraz poszukiwania muzycznych inspiracji. 

Mecenasem I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej jest PKN ORLEN S.A. 

Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program 

I International Music Festival of Central-Eastern Europe EUFONIE

Warsaw, November 23 - December 1, 2018

"Eufonie" is a new music festival, referring to the tradition of the regional community of most countries today referred to as Central and Eastern Europe, stretching from the Balkans, through Romania and Austria, the Visegrad Group countries, the Ukraine and Belarus, to the Baltic countries, sometimes extended to Scandinavia. This area is a fascinating melting pot of influences from the East and the West, boiling with cultural energy which often determined the identity of nations deprived of their own countries.

We want the history of the region and its present day could see themselves in the new festival, so cultural events within the project will present the music of various eras and genres: from classical music to ambitious popular music through musical experiments. There will be renowned artists from the Central and Eastern Europe region, but the festival concert halls will also include soloists and bands from other parts of the world.

During this year's edition of the Festival - organized in the special year of the 100th anniversary of Poland regaining its independence - we will hear, among others, works by Karol Szymanowski, Béla Bartók, Henryk Mikołaj Górecki, Antonín Dvořák and Arvo Pärt. A wide repertoire will create the possibility of presenting a comprehensive picture of the region of Central and Eastern Europe, discovering new cultural contexts and seeking musical inspirations.

Programme