Narodowe Centrum Kultury

Wychodząc poza teraźniejszość, pielęgnujemy przeszłość

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest:

  • Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką
  • Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury
  • Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:

  • Inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych
  • Informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
  • Podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną

Partner Narodowego Centrum Kultury: