Regulamin konkursu literackiego
ZWROTNICE CZASU Historie alternatywne

 

I. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem konkursu literackiego „Zwrotnice Czasu. Historie alternatywne” jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 12, www.nck.pl, adres mailowy: konkurs@nck.pl.
 • Konkurs związany jest z obchodami 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.II. Zasady konkursu

 • Konkurs polega na literackim rozwinięciu jednego z trzech tekstów będących zalążkami historii alternatywnych, których autorami są: Lech Jęczmyk, Maciej Parowski, Marcin Wolski. Każdy z wymienionych autorów jest „opiekunem” swojego wątku.
 • Konkurs trwa od 1 maja 2009 r. do 31 października 2009 i podzielony jest na trzytygodniowe tury.
 • Każda tura wygląda w następujący sposób: w trakcie pierwszych dwóch tygodni teksty są przesyłane, w trakcie trzeciego tygodnia są selekcjonowane.
 • Na koniec trzeciego tygodnia wybrane teksty są zamieszczane w Internecie na stronie konkursu tj. www.zwrotniceczasu.nck.pl.
 • Daty kolejnych tur: 1 - 21 maja, 22 maja - 11 czerwca, 12 czerwca - 2 lipca, 3 - 23 lipca, 24 lipca - 13 sierpnia, 14 sierpnia - 3 września, 4 - 24 września, 25 września - 15 października.
 • Istnieje możliwość wyboru i kontynuacji więcej niż jednej historii.
 • Wszystkie wątki zostaną zamknięte z dniem 15 października 2009 r.
 • Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 listopada w Warszawie. Wówczas zostanie ogłoszony zwycięski wątek oraz zostaną wręczone nagrody jego współautorom.
 • „Opiekunowie” wątków zastrzegają sobie prawo ingerencji w teksty i dopisania zakończenia lub zakończeń historii.
 • Konkurs ma charakter otwarty, tzn. można do niego dołączyć w każdym momencie i odbywa się w Internecie.
 • Stroną internetową konkursu jest www.zwrotniceczasu.nck.pl

 


III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Praca przesłana na konkurs musi stanowić oryginalną, autorską twórczość, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
 • Maksymalna objętość pracy, wysyłanej w danej turze jako uzupełnienie konkretnego wątku, nie może przekraczać 5 tys. znaków.
 • Prace można nadsyłać tylko na jeden wybrany wątek. Autorzy nadsyłający prace na więcej niż jeden wybrany wątek będą dyskwalifikowani.
 • Prace podpisane imieniem i nazwiskiem należy przesyłać na adres mailowy konkurs@nck.pl z podaniem autora, koordynującego określony wątek historii.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Narodowego Centrum Kultury, ani członkowie rodzin osób zasiadających w jury.


   

IV. Jury i nagrody

Jury konkursu stanowią:

 • Krzysztof Dudek – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury
 • Lech Jęczmyk
 • Maciej Parowski
 • Marcin Wolski
 • Mirosław Kowalski (wydawnictwo SuperNowa)
   

Żaden z pisarzy w trakcie obrad jury nie może oddać głosu na swój własny wątek.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu i w listopadowym numerze „Czasu Fantastyki”

W konkursie wyłoniony zostanie zwycięski wątek, wszyscy jego autorzy zostaną nagrodzeni.

Jury ma możliwość przyznania wyróżnień.

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe o łącznej wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania.

Decyzja jury o wyborze laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

W przypadku powstania pracy o wysokiej wartości literackiej możliwe jest wydanie danego wątku w formie książki.

Szczegółowe warunki formalne obowiązujące uczestników konkursu i jego organizatorów dostępne są na stronie konkursu przez cały czas jego trwania.


V. Inne

Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z:

 • wyrażeniem zgody na udział w konkursie;
 • nieodpłatnym przekazaniem organizatorowi praw autorskich i majątkowych do nadesłanej pracy;
 • akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu;
 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych uczestnika przez organizatora na potrzeby konkursu;
 • oświadczeniem, że nadesłana praca została napisana wyłącznie przez autora wymienionego w zgłoszeniu i w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich;

W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych prac, a także do publikacji ich fragmentów.

Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania konkursu gdy ilość nadsyłanych prac będzie mniejsza niż dwa dla jednego wątku lub kiedy nadesłane prace nie będą spełnić określonych w regulaminie warunków.