Regulamin konkursu związanego z muralem Patroni 2021 na Instagramie Narodowego Centrum Kultury (29.06-4.07.2021 r.)

Regulamin konkursu związanego z muralem Patroni 2021, organizowanego na Facebooku i Instagramie Narodowego Centrum Kultury w dniach 29.06-4.07. 2021 r., zwanego dalej „Konkursem”.

§1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, NIP: 525-235-83-53, REGON: 140-468-418, administrator Instagram’a  „nckultury”, na którym umieszczony zostanie post konkursowy, w terminie określonym poniżej.
 2.  Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Instagram ani współprowadzony z Instagram. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§2. Słownik pojęć

 1. Post konkursowy – post, w którym ogłoszono konkurs, umieszczony jako „relacja”  (Instagram Stories) na profilu „nckultury” na Instagramie.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca swój profil osobowy na portalu Instagram, która polubiła profil  „nckultury”.
 3. Profil „nckultury” – strona instytucji Narodowe Centrum Kultury na portalu Instagram (https://www.instagram.com/nckultury/?hl=pl).

§3. Zasady Konkursu

 1. W ramach Konkursu opublikowany zostanie post konkursowy o godzinie 11:00 w dniu 29 czerwca 2021 r.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3.  Zgłoszeniem konkursowym jest opublikowanie zdjęcia zrobionego na tle muralowego Stanisława Lema (znajdującego się na warszawskiej „Patelni”) na profilu osobowym Użytkownika portalu Instagram oraz dodaniem hasztagu #zdjęciezLemem.
 4. Użytkownik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w profilu osobowym w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów.
 5.  Pod uwagę będzie brane pierwsze zdjęcie dodane przez Użytkownika zamieszczone jako post konkursowy. Kolejne zdjęcia nie będą brane pod uwagę jako zgłoszenie konkursowe.
 6.  Prawdziwość podanych danych profilu osobowego Użytkownika jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody w Konkursie.
 7. Narodowe Centrum Kultury nagrodzi dziesięć pierwszych zgłoszeń konkursowych.
 8. W konkursie zostanie przyznanych pięć równorzędnych nagród.
 9. Nagrodą w Konkursie jest płyta Anawa2020 oraz zestaw gadżetów NCK.
 10. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 4 lipca o godzinie 23:59.
 11.  Lista laureatów zostanie opublikowana 5 lipca 2021 r. na instagramowym profilu „nckultury” z umiejscowieniem zwanym Instagram Stories.
 12. Organizator wyśle nagrody pod wskazane adresy laureatów w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania poprawnego adresu do wysyłki.

§4. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu przekazania nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. - w przypadku uczestników przez czas realizacji konkursu przez Narodowe Centrum Kultury,
  2. - w przypadku laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO, a także w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. w sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymania nagród w konkursie oraz w przypadku laureatów niemożliwością przekazania nagród przez Narodowe Centrum Kultury.

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1.  Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2.  Konkurs prowadzony jest na administrowanym przez Organizatora Instagramie (https://www.instagram.com/nckultury/?hl=pl) w Serwisie społecznościowym Instagram.
 3.  Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
 4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres e-mail) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (01-231), tel. 22 21 00 100, w celach związanych z realizacją konkursu i wyłonieniem laureatów.
 5. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jej treści.