Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

archive

Program ustala kierunki interwencji i alokacje środków na działania wchodzące w jego skład, które umożliwią jak najszerszy, społeczny dostęp do książki.

W wyniku prac powołanego przez Ministra KiDN Zespołu ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa, zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury oraz „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” został opracowany „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014–2020”.

Ustalona propozycja zmian programów służących podniesieniu poziomu czytelnictwa, które były realizowane w latach poprzednich, ich kompleksowa koordynacja, a także nowe propozycje obejmują zestaw działań, programów dotacyjnych i zmian legislacyjnych składających się na nowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W jego przygotowanie, a także koordynację zaangażowane są trzy narodowe instytucje kultury:

  • Biblioteka Narodowa, 
  • Instytut Książki,
  • Narodowe Centrum Kultury.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa swoim zasięgiem obejmuje najważniejsze z obszarów powiązanych z czytelnictwem i obecnością książki na rynku: promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających, wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych, szkolenie księgarzy, regulacje prawne dotyczące rynku książki.

Istotnym komponentem programu będą działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką. W związku z tym planowana jest:

  • modernizacja budynków bibliotek, 
  • unowocześnianie serwisu bibliotek, 
  • zakup nowości do tych bibliotek, 
  • szkolenia bibliotekarzy.

Jednym z ważniejszych elementów programu, wychodzącym naprzeciw zmianom cywilizacyjnym będą działania służące udostępnianiu legalnej książki w Internecie.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wprowadzi nas na nowo w świat książek.

Projekt Książka

Rozmawia się zwykle o książkach w kontekście ich autorów, pisarzy i pisarek, lub – zupełnie osobno – w kontekście wad i możliwości rynku wydawniczego. Książka jednak to projekt, który powstaje w wielu etapach: od myśli, poprzez litery, opinie wydawców, drukarnie, starania działów promocji, aż po dystrybucję i sprzedaż. W cyklu będziemy pokazywać cały złożony proces tworzenia książki, rozmawiać z tymi, którzy kolejno przyczyniają się do jej powstania jako przedmiotu, jako miejsca na myśli i zdania – po autorze, wydawczyni, redaktorze, projektancie, ilustratorce, korektorce, drukarzu i promotorce przyjdzie kolej na dystrybutorkę i księgarza.

Wywiady znajdują się na portalu dwutygodnik.com:


Teksty publikowane w ramach cyklu Projekt Książka pokazują złożony proces tworzenia publikacji. Są to rozmowy z osobami, które kolejno przyczyniają się do jej powstania jako przedmiotu, jako miejsca na myśli i zdania – autorem, wydawczynią, redaktorem, korektorką, grafikiem, promotorką, a także drukarzem, dystrybutorką i księgarzem. Teksty powstają we współpracy z portalem dwutygodnik.com w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020.