Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu

Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu

Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie standardów oraz rozwinięcie statutowej działalności w sieci. W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt do prowadzenia działań animacyjnych oraz edukacyjnych w trybie online. Pracownicy instytucji wzięli udział w tematycznych szkoleniach, które podniosły ich kompetencje i pozwoliły osiągnąć nową jakość w funkcjonowaniu jednostki. Szkolenia oraz zrealizowane zakupy w zdecydowanym stopniu wpłynęły na wdrażanie nowych technologii. Wnioskodawca w ujęciu technologicznym nie jest zaawansowaną jednostką. Realizacja projektu pozwoliła wprowadzić novum technologiczne do naszej instytucji kultury oraz wpłynęła pozytywnie na rozszerzenie oraz uatrakcyjnienie oferty kulturowej.


Cele Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu:

  • uczestnictwo w realizacji pasji i marzeń mieszkańców Gminy Nozdrzec poprzez utworzenie nowej atrakcyjnej jakości realizowanych zadań z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
  • zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalno-edukacyjno-społecznej Gminnego Ośrodka Kultury oraz zmniejszenie barier w dostępie do kultury dla mieszkańców Gminy Nozdrzec,
  • przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 w sferze kultury, które przejawiają się brakiem dostępności do działań edukacyjnych oraz animacyjnych kultury, w chwili wzmożonej emisji wirusa COVID-19,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz predyspozycji umożliwiających tworzenie ambitnych i nowoczesnych form pracy oraz przekazu,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu osób z grup defaworyzowanych oraz ułatwienie dla nich dostępu do kultury
  • zwiększenie udziału działalności statutowej w sferze wirtualnej (online).

GOK Nozdrzec