Stypendia dla młodych artystów Młoda Polska - ostatnie dni naboru

Data publikacji: 12.10.2011
Autor: Kadra Kultury
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Pro­gram Młoda Polska prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych (do 35 roku życia) ar­ty­stów, któ­rzy mają w swoim do­rob­ku wy­bit­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie sztu­ki, którą upra­wia­ją (mu­zy­ka, film, fo­to­gra­fia, sztu­ki wi­zu­al­ne, teatr, ta­niec, li­te­ra­tu­ra, kry­ty­ka ar­ty­stycz­na).

 

Sty­pen­dium może być prze­zna­czo­ne na re­ali­za­cję wła­sne­go pro­jek­tu ar­ty­stycz­ne­go, zakup in­stru­men­tów i sprzę­tu nie­zbęd­ne­go do pracy, na stu­dia i re­zy­den­cje za­gra­nicz­ne.

Sty­pen­dia w pro­gra­mie Młoda Pol­ska przy­zna­wa­ne są w dro­dze kon­kur­su twórcom, którzy:

  • legitymują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie
  • ubiegają się o wsparcie dla projektów o istotnej wartości artystycznej/merytorycznej
  • rekomendowani są przez przynajmniej dwóch wybitnych w danej dziedzinie twórców
  • laureaci Programu „Młoda Polska” z latach poprzednich mogą starać się o stypendium ponownie po upływie minimum dwóch lat.

Mak­sy­mal­na kwota sty­pen­dium wy­no­si 50 000 zł brut­to, minimalna kwota, o jaką można się ubiegać to 30 000 zł brutto.

Termin składania wniosków o stypendium na rok 2012 upływa 17 października 2011 r. włącznie.

Pro­gram jest re­ali­zo­wa­ny od 2004 r.; co­rocz­nie wspie­ra ok. 70 mło­dych ar­ty­stów (zobacz laureatów konkursu).

Szczegółowe informacje i regulamin programu dostępne są na stronie: http://nck.pl/sub,pl,mloda_polska.html