Ogłoszenie o konkursie o stypendia programu Młoda Polska na rok 2017

Data publikacji: 03.08.2016
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Pro­gram prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych (do 35 roku życia) ar­ty­stów, któ­rzy mają w swoim do­rob­ku wy­bit­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie sztu­ki.

Ogłoszenie o konkursie o stypendia programu Młoda Polska na rok 2017
Ogłoszenie o konkursie
UWAGA: od 3 sierpnia Program Młoda Polska mieści się
na ulicy PROSTEJ 69 III p., tel. 22 350 95 32.
Adres pocztowy pozostaje niezmieniony:
ul Płocka 13, 01-231 Warszawa
 

Stypendia w ramach programu Młoda Polska przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępne pod adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).

Przedmiotem konkursu są stypendia, przyznawane osobom fizycznym, zajmującym się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego w następujących dziedzinach:

a) film,

b) fotografia,

c) literatura (w tym reportaż dziennikarski),

d) muzyka,

e) sztuki wizualne,

f) taniec,

g) teatr.

Osobom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego do 31 grudnia 2017 roku. Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 tys.
i minimalnie 30 tys. złotych brutto.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć poprzez portal systemu EBOI, a rekomendacje, portfolio z pracami kandydata, CD z nagraniami lub materiały dodatkowe, a także potwierdzenie złożenia wniosku (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Narodowe Centrum Kultury – Program Młoda Polska
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Termin składania wniosków upływa 14 października 2016 roku.

W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:
1) zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
2) będące polskimi obywatelami,
3) urodzone nie wcześniej niż w 1981 roku.

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:

  1. aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

  2. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium,

  3.  została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Stypendium nie może otrzymać osoba, która w chwili ogłoszenia wyników konkursu Programu Młoda Polska na 2017 rok, realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 31 stycznia 2017 roku.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami NCK: tel. 22-350-95-32, e-mail: arakowska@nck.pl

Konsultacje w siedzibie NCK

W okresie od 1 września do 14 października 2016 roku w biurze Programu Młoda Polska przy
ul. PROSTEJ 69
, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00:

  1. prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;

  2. zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do siedziby NCK).

Warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

Uwaga: ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny. Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie – (+48 22) 350 95 32 lub elektronicznie – e-mail : arakowska@nck.pl