Spot kampanii "Solidarity changes the world"

Data publikacji: 02.09.2010
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj
Mię­dzy­na­ro­do­wa kam­pa­nia "So­li­da­ri­ty chan­ges the world" na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym fa­ce­bo­ok zachęca do wspo­mi­nania "So­li­dar­ności", pro­mu­je­ rocz­ni­cę jej po­wsta­nia oraz skłania do dys­ku­sji na temat róż­nych ujęć so­li­dar­no­ści we współ­cze­snym świe­cie.