Kontakt

Dział Stypendialny NCK
Bogumiła Ber­dy­chow­ska
Kie­row­nik Dzia­łu Stypendialnego / Pro­gram Gaude Po­lo­nia
Iwona Grodz­ka
Dział Stypendialny / Pro­gram Pol­sko-​Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży
Anna Rakowska
Dział Stypendialny / Pro­gram Młoda Pol­ska