Prawo do Kultury w perspektywie europejskiej | międzynarodowa konferencja | 6-7.11.2013

05.11.2013
8 minut

Międzynarodowa konferencja „Prawo do kultury” ma zainspirować do dyskusji na temat konieczności wpisania „prawa do kultury” do Protokołu Dodatkowego Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku

Takiego zapisu Rada Europy nie posiada, choć zapisano w niej „wolność słowa”, „prawo do nauki” czy „prawo do wolności i bezpieczeństwa”. Eksperci Rady Europy, goście zagraniczni, polscy przedstawiciele świata kultury i nauki oraz publicyści będą dyskutować nad ograniczeniami w dostępie do kultury oraz możliwościami rozszerzenia udziału w kulturze mimo barier oraz poprzez udogodnienia, jakie dziś stwarza Internet. Podstawowe pytanie, jakie zostanie postawione w trakcie konferencji, to: czy w wystarczającym stopniu korzystamy dziś w kultury oraz jej zasobów i czy ograniczenia w dostępie do kultury nie wynikają z problemów legislacyjnych.

 

Projekt prowadzony jest przez Narodowe Centrum Kultury oraz Wrocław - Europejska Stolica Kultury2016.

 

Konferencja odbędzie się w Muzeum PGNiG ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

 


Dzień 1 – Dostęp do kultury w integrującej się Europie

Sesja poranna 9:30 - 12:30.

9:30 – 10:00 Inauguracja:

Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, tbc

Krzysztof Dudek, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia

 

10:00 – 14:00 Sesja ekspertów zagranicznych. „Prawo do kultury” w optyce europejskiej

Sesja ma na celu zdiagnozowanie zjawiska dostępu i partycypacji w kulturze w różnych krajach europejskich na przestrzeni ostatnich lat. Goście biorący udział w sesji są ekspertami Rady Europy. Co roku przygotowują opracowania w zakresie polityki kulturalnej, dostępne jako  "Compendium of Cultural Policies & Trends in Europe"[1] (Council of Europe/ERICarts). Podczas sesji ilustrować będą problematykę dostępu do kultury na przykładzie doświadczeń swoich własnych państw.

10:00 – 10:15 Słowo wprowadzające: Andreas Joh. Wiesand, dyrektor Instytutu ERICarts

10:15 – 10:30 – Andrew Ormston (Wielka Brytania)

10:30 – 10:45 – Susanne Keuchel (Niemcy)

10:45 – 11:00 – Rui Gomes (Portugalia)

11:00 - 11:15 – Cas Smithuijsen (Holandia)

11:15 - 11:30 – Vesna Copic (Słowenia)

11:30 – 11:45 - Nada Svob-Dokić (Chorwacja)

11:45 – 12:00 – Kalliopi Chainoglou (Grecja)

12:00 - 12:15 – Dorota Ilczuk, Anna Karpińska (Polska)

12:15 – 12:30  Podsumowanie: Ritva Mitchell, ERICarts/CUPORE

12:30 – 13:30 Lunch

Sesja popołudniowa 13:30 – 15:30

Czy jest konieczne, aby “Prawo do kultury” znalazło swój zapis w europejskim systemie praw człowieka?

Moderator: Bożena Gierat-Bieroń, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia

Lidia Geringer de Oedenberg, Kwestor w Prezydium PE, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Bruksela/Wrocław

Piotr Wach, Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy  (PACE)

Hanna Machińska, Dyrektor  Biura Rady Europy w Warszawie

Dominika Bychawska-Siniarska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa

Nina Obuljen Korzinek, Institute for Development and International Rights/Instytut Rozwoju i Praw Międzynarodowych (Chorwacja))

Aleksandra Mężykowska, Zastępca Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Pavel Marozau, aktywista społeczno-polityczny, współzałożyciel sieci „Dissidents and Human Rights Defenders” (Białoruś)

Andrzej Halicki, Przewodniczący Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE), tbc

Krzysztof Dudek, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Warszawa

 

Wieczór kulturalny:

19:00  Projekcja filmu Andrzeja Wajdy „Wałęsa. Człowiek z nadziei” (2013). Film został zrealizowany przy współpracy Narodowego Centrum Kultury. Obowiązują zaproszenia.

Miejsce: Kino „Kultura”. Ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, Warszawa.

Bankiet: Kino „Kultura” .

 

Dzień 2 – W poszukiwaniu definicji prawa do kultury

Sesja poranna 9:30 - 12:00

UWAGA!: Wszyscy eksperci są zaproszeni do wysłuchania paneli Okrągłego Stołu oraz do aktywnego włączania się do dyskusji.

 

9:30 – 10:30 „Prawo do kultury. Przewodnik”. Okrągły stół z udziałem ekspertów.

Moderator: Bożena Gierat-Bieroń, NCK

Tematem otwartej dyskusji będzie Przewodnik „Prawo do kultury”, zredagowany przez Narodowe Centrum Kultury i Wrocław, Europejską Stolicę Kultury 2016. Przewodnik, przygotowany jako kompendium wiedzy na temat „prawa do kultury” i praw kulturalnych w Europie, zostanie rozesłany ekspertom przed konferencją. Zachęcamy do krytycznej analizy treści Przewodnika oraz do formułowania uwag i wniosków. Docelowo Przewodnik ma się stać broszurą promująca na forum krajowym i - w wersji angielskiej - na forum międzynarodowym inicjatywy „Prawo do kultury”.

10:30 – 12:00 Panel: Prawo do kultury czy prawa kulturalne/ Prawo dostępu czy prawo partycypacji?

Moderator:  Anna Młynarska-Sobaczewska, Polska Akademia Nauk, Warszawa/Łódź

Uczestnicy:

Roman Wieruszewski, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk, Poznań

Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Bruksela/Kraków

Grzegorz Roman, doradca prezydenta Wrocławia

Anna Śledzińska-Simon, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

Ks. Witold Kawecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Joanna Matczuk, prawnik, specjalista ds. prawa autorskiego

Marta Jas-Koziarkiewicz, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Dudek, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

 

12:00 – 12:15 przerwa kawowa

 

12:15 – 13:45 Panel: Przestrzeń dla kultury w ponowoczesnej Europie

Moderator: Anna Kosińska, Wydział Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uczestnicy:

Kacper Pobłocki, Instytut Etnologii i Antropologii kulturowej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Anna Zeidler-Janiszewska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

Krzysztof Biedrzycki, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Warszawa/Kraków

Stach Szabłowski, historyk sztuki, kurator, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa

Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”

Thomas Perrin, Uniwersytet Lille (Francja)

 

13:45 – 14:00 Słowo zamykające: A. J. Wiesand, dyrektor Instytutu ERICarts

 

Koniec Konferencji

14:00 Lunch

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja (formularz rejestracyjny).