Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury | Uniwersytet Łódzki | Raport

28.01.2014
2 minuty

Celem projektu, kierowanego przez prof. Ewę Rokicką, było zbadanie funkcjonowania zjawiska ekskluzji społecznej w ramach dyskursu instytucji kultury w województwie łódzkim. Szczególnie zaakcentowano potrzebę ustalenia autodefinicji zjawiska ekskluzji wśród badanych, sposobów rozumienia przez nich mechanizmów jego funkcjonowania oraz możliwości przeciwdziałania jego występowaniu w celu tworzenia wytycznych dla bardziej skutecznych polityk kulturalnych w regionie, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców województwa.

Badanie, prowadzone od kwietnia do grudnia 2013 r., skupiało się na pracownikach instytucji kultury, w tym także piastujących stanowiska kierownicze, o zróżnicowanym stażu pracy. Podzielono je na cztery etapy:

  • etap wstępny, rozpoznawczy – przeanalizowano dane zastane, by sporządzić syntetyczny opis lokalnej polityki kulturalnej;
  • badania terenowe – przeprowadzono badania kwestionariuszowe, wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe z pracownikami regionalnych instytucji kultury, celem zbadania ich dyskursu;
  • analiza wyników badań terenowych – uzyskane odpowiedzi umieszczono w kontekście problemu społecznej ekskluzji, pogłębiając rozumienie charakteru procesów identyfikacji problemów społecznych i sposobów reagowania na nie;
  • finalna diagnoza – wnioski z badań uzupełniono listą rekomendacji oraz uwag dodatkowych.

Raport dostępny jest pod adresem: http://www.obserwatorium.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2013/10/raport.pdf

Więcej informacji dotyczących badania można znaleźć na stronie: http://www.obserwatorium.uni.lodz.pl/?page_id=47

Projekt zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”.

Opracowała Karolina Miszczak