Diagnoza kompetencji pracowników kulturalnych organizacji pozarządowych | Polska Fundacja Komunikacji

06.02.2014
2 minuty

Celem, jaki postawił sobie zespół badawczy Polskiej Fundacji Komunikacji, jest opis poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami wśród pracowników organizacji pozarządowych, zajmujących się kulturą. 

Diagnoza stanowi punkt wyjścia do nakreślenia planu bardziej racjonalnego projektowania polityki w obszarze budowania kapitału społecznego i profesjonalizacji organizacji pozarządowych sektora kultury.

Przeprowadzono m.in. analizę danych zastanych dotyczących skuteczności aplikowania organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury o fundusze ze środków publicznych na realizację projektów, anonimowe ankiety online oraz zogniskowane wywiady grupowe, skierowane do koordynatorów projektów i liderów organizacji, które dotyczyły poziomu samooceny pracowników i współpracowników w zakresie wiedzy o fundraisingu i zarządzania projektami. Wszystko to aby jak najprecyzyjniej określić potrzeby podnoszenia kompetencji i profesjonalizacji działań pracowników ngo-sów.

Końcowy raport z badań można znaleźć pod adresem: http://diagnoza.fundacjakomunikacji.pl/images/pdf/DIAGNOZA_raport_koncowy.pdf

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Obserwatorium Kultury”.

Opracowała Karolina Miszczak