The Eastern Partnership Culture and Creativity Programme

Kultura się liczy!

Mimo skupienia się programu na całym regionie Partnerstwa Wschodniego, poszczególne działania są przygotowywane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego z krajów w nim uczestniczących; w skład zespołu koordynującego wchodzą specjaliści z każdego z nich. Program jest trzyletni, a jego budżet wynosi 4,2 miliony euro.

Program dotyczy 4 obszarów:

  • rozwoju badań i mechanizmów gromadzenia danych,
  • rozwoju kompetencji kulturowych,
  • podnoszenia świadomości kulturowej oraz zapewniania możliwości współpracy międzynarodowej w obszarze kultury.

Działania prowadzone w ramach projektu dotyczą:

  •  koordynacji projektów, zarządzania kulturą i zespołem,
  • badań poświęconych statystyce kultury,
  • rzecznictwa,
  • foundraisingu,
  • dziennikarstwa kulturalnego i zdolności komunikacyjnych.

Zespół Programu realizuje swoje zadania poprzez organizację warsztatów i intensywnych szkoleń, tworzenie platform e-learningowych, wizyt studyjnych oraz przygotowanie wydarzeń o charakterze targów. Wymienione wyżej działania mają na celu także zacieśnienie współpracy między społeczeństwem obywatelskim, rządem oraz podmiotami prywatnymi i publicznymi.

Założenia programu są realizowane przez konsorcjum, któremu przewodniczy British Council, a w którego skład wchodzą Fundacja Sorosa z MołdawiiNarodowe Centrum Kultury oraz Instytut Goethego; konsorcjum to zostało wyłonione w procesie przetargowym. Program bazuje na Pierwszym Kulturalnym Programie Partnerstwa Wschodniego, który działał w latach 2011-2014 i składał się z projektów grantowych oraz zapewniał jego uczestnikom wsparcie techniczne.

Więcej informacji można uzyskać na stronie http://culturepartnership.eu/oraz na profilu Programu w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/culturepartnership).

 

KONTAKT

Główne biuro Programu:
14 Vozdvyzhenska
, 04071 Kijów (Ukraina)


W sprawach związanych z Programem prosimy o bezpośredni kontakt z zespołem Programu w Kijowie:
+38 044 455 85 90, contact@culturepartnership.eu