Regulamin szkoleń organizowanych
przez Narodowe Centrum Kultury w 2020 roku

Aktualizacja: 3.07.2020 r.

§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze –  należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury (NCK) z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13, 01-231, wpisane do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 71/2006, NIP: 525-235-83-53;
 2. Szkoleniach – należy przez to rozumieć projekty i działania realizowane pod wspólną marką „Kadra Kultury” – w tym m.in. warsztaty, wizyty studyjne, szkolenia stacjonarne, seminaria, konferencje spotkania eksperckie; 
 3. Koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora do opieki nad danym Szkoleniem;
 4. Uczestniku – należy przez to rozumieć każdą osobę zainteresowaną tematem danego szkolenia, która jednocześnie odpowiada profilowi adresata danego szkolenia, w tym: osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, pracownicy lub współpracownicy organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych osób prawnych.

§ 2 OFERTA SZKOLENIOWA

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo każdorazowo podanych pod adresem: www.kadrakultury.nck.pl
 2. Oferta danego szkolenia zawiera najważniejsze informacje, w szczególności o: temacie, terminie i miejscu szkolenia, adresatach, programie, rekrutacji i kosztach.
 3. Oferta zawiera szczegółową informację na temat tego, co obejmuje cena szkolenia.

§ 3 ZGŁOSZENIE i ZOBOWIĄZANIE DO UCZESTNICTWA

 1. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest za pomocą elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego, którego formę określa Organizator.
 2. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji NCK.
 3. Organizator może w uzasadnionych przypadkach:
  1. poprosić pracodawcę lub inny podmiot delegujący Uczestnika na  szkolenie o wyznaczenie tylko jednego przedstawiciela – np. w przypadku dużego zainteresowania danym szkoleniem,
  2. wprowadzić dodatkowe kryteria naboru na szkolenie związane z profilem adresatów szkolenia.
 4. Najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do zakwalifikowanych Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 5. Organizator przyjmuje, że podane w formularzach zgłoszeniowych informacje są prawdziwe i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 6. W przypadku szkoleń odpłatnych, warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty, którą należy uiścić na konto wskazane w opisie danego szkolenia. Opłaty należy dokonać najwcześniej po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, ale nie później niż w terminie określonym w wiadomości potwierdzającej udział w szkoleniu wysłanej przez koordynatora szkolenia po zakończeniu rekrutacji.
 7. Uczestnik dokonując opłaty zobowiązuje się do udziału w szkoleniu.
 8. W przypadku szkoleń bezpłatnych, Organizator wskazuje właściwą formę potwierdzenia zobowiązania do udziału w szkoleniu.  
 9. Uczestnik delegowany na szkolenie przez pracodawcę lub inny podmiot, poza uzupełnieniem Formularza Zgłoszeniowego, zobowiązany jest do dostarczenia skanu podpisanego Oświadczenia o zwolnieniu z VAT-u (jeśli dotyczy danego podmiotu), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulamin najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji podanym w ogłoszeniu o szkoleniu. 
 10. Po otrzymaniu od Koordynatora informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, zobowiązany jest do dostarczenia oryginału podpisanego Oświadczenia o zwolnieniu z VAT-u pocztą na adres: Dział Księgowości NCK, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa z dopiskiem „oświadczenie Kadra Kultury”, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.                                   
 11. Postanowienia ust. 9 i 10 powyżej nie dotyczą projektu „Praktykuj w kulturze”

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnictwo w szkoleniach jest dobrowolne.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do:
  a. podpisania list obecności w trakcie szkolenia,
  b. uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć w trakcie szkolenia,
  c. aktywnego udziału w szkoleniu, punktualnego przychodzenia na zajęcia,
  d. przestrzegania powszechnie przyjętych  zasad współżycia społecznego,
  e. niespożywania alkoholu i wszelkich innych środków odurzających oraz do niewprawiania się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób w czasie trwania zajęć merytorycznych określonych w programie szkolenia,
  f. informowania koordynatora szkolenia o wszelkich nieprawidłowościach, w szczególności związanych z bezpieczeństwem  Uczestników,
  g. przestrzegania przepisów BHP podczas całego szkolenia, w tym w trakcie wyjazdów organizowanych przez  Organizatora,
  h. przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektów, w których będą się odbywały szkolenia.
 3. Uczestnik oświadcza, że w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w zajęciach grupowych podczas trwania epidemii.
 4. Oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania szkoleń.
 6. W razie wyrządzenia szkód przez któregokolwiek z Uczestników, Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
 7. Uczestnik, który w czasie zajęć merytorycznych określonych w programie szkolenia spożywa alkohol lub jakikolwiek inny środek odurzający bądź wprawia się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób lub zachowuje się w sposób rażąco naruszający zasady współżycia społecznego, w szczególności zaś taki, który utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie szkolenia:
  1. może nie otrzymać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, nawet gdy uczestniczył we wszystkich zajęciach;
  2. może podlegać wykluczeniu przez Organizatora z uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 500 zł. Jednocześnie pracodawca lub inny podmiot delegujący Uczestnika, zostanie poinformowana o wykluczeniu Uczestnika oraz jego przyczynie;
 8. W przypadku szkoleń trwających dłużej niż jeden dzień, Organizator może zapewnić nocleg na czas trwania szkolenia, za dodatkową odpłatnością. Uczestnik akceptuje, że standard zakwaterowania zapewniany przez Organizatora to pokoje dwuosobowe, a w uzasadnionych przypadkach wieloosobowe.
 9. NCK zapewni po wcześniejszym poinformowaniu w formularzu zgłoszeniowym, dostępność szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 5 KOSZT SZKOLEŃ

 1. Za udział w szkoleniach Organizator pobiera opłatę o wysokości podanej w informacji - ofercie konkretnego szkolenia.
 2. Uczestnicy szkoleń pokrywają koszty podróży do miejsca szkolenia lub miejsca zbiórki we własnym zakresie.
 3. W przypadku, gdy Organizator zapewnia transport z miejsca zbiórki do ośrodka szkoleniowego, należy na miejsce zbiórki zjawić się punktualnie o godzinie określonej w informacji wysyłanej do Uczestników przed szkoleniem. W przypadku spóźnienia, Uczestnik winien niezwłocznie poinformować o tym koordynatora szkolenia i dotrzeć na miejsce szkolenia samodzielnie na własny koszt.
 4. W przypadku finansowania uczestnictwa danego Uczestnika w szkoleniu ze środków publicznych (w związku z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego) opłata za szkolenie zwolniona jest z obowiązku uiszczania podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia, Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia w Formularzu  Zgłoszeniowym, o którym mowa w  § 3  ust. 9 i 10.

§ 6  REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu w dowolnym momencie. W takim wypadku winien o tym poinformować Koordynatora pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia,  Uczestnik ma prawo przedstawić Organizatorowi osobę ze swojej instytucji, która mogłaby uczestniczyć w szkoleniu na jego miejsce.
 3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, w terminie do 5 dni roboczych do rozpoczęcia szkolenia całość wniesionej opłaty za szkolenie.
 4. W przypadku rezygnacji pomiędzy 5 dniami roboczymi przed a 24 godz. przed datą rozpoczęcia szkolenia  Organizator zwróci 50% wniesionej opłaty.

§ 7 ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów szkolenia lub, o ile istnieje taka możliwość, udział w szkoleniu w innym terminie.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą do miejsca szkolenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie szkolenia.
 5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany koordynatora i prowadzących szkolenie.
 6. W przypadkach określonych w ust. 4 i 5 powyżej, Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika o zaistniałej zmianie drogą e-mailową lub telefoniczną.

§ 8 ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 1. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w szczególności, gdy uczestnik narusza postanowienia §4 ust. 2 Regulaminu.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgłaszając się do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez NCK Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych – w tym zasady i podstawy prawne przetwarzania – zawarte zostały w formularzu zgłoszeniowym.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nadesłanie zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez NCK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rekrutacji na szkolenia oraz w trakcie szkoleń. W takim wypadku oprócz publikacji nowego brzmienia Regulaminu na stronie www.kadrakultury.nck.pl, Organizator prześle zmieniony Regulamin Uczestnikom którzy dokonali zgłoszenia na dane szkolenia oraz Uczestników szkoleń.