Regulamin szkoleń 2019

Regulamin szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w 2019 roku

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Organizatorze –  należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury (NCK) z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13, 01-231, wpisane do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 71/2006, NIP: 525-235-83-53;

Szkoleniach – należy przez to rozumieć projekty i działania realizowane pod wspólną marką „Kadra Kultury” – w tym m.in. warsztaty, wizyty studyjne, szkolenia stacjonarne, seminaria, konferencje spotkania eksperckie; 

Koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora do opieki nad danym Szkoleniem;

Uczestniku – należy przez to rozumieć każdą osobę zainteresowaną tematem danego szkolenia, która jednocześnie odpowiada profilowi adresata danego szkolenia, w tym: osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, pracownicy lub współpracownicy organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych osób prawnych.

§ 1 OFERTA SZKOLENIOWA

1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo każdorazowo podanych pod adresem: www.kadrakultury.nck.pl

2. Oferta danego szkolenia zawiera najważniejsze informacje, w szczególności o: temacie, terminie i miejscu szkolenia, adresatach, programie, rekrutacji i kosztach.

3. Oferta zawiera szczegółową informację na temat tego, co obejmuje cena szkolenia.

§ 2 ZGŁOSZENIE i ZOBOWIĄZANIE DO UCZESTNICTWA

1. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest za pomocą elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego, którego formę określa Organizator.

2. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji NCK.

3. Organizator może w uzasadnionych przypadkach:

 1. poprosić pracodawcę lub inny podmiot delegujący Uczestnika na  szkolenie o wyznaczenie tylko jednego przedstawiciela – np. w przypadku dużego zainteresowania danym szkoleniem,
 2. wprowadzić dodatkowe kryteria naboru na szkolenie związane z profilem adresatów szkolenia.

4. Najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do zakwalifikowanych Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

5. Organizator przyjmuje, że podane w formularzach zgłoszeniowych informacje są prawdziwe i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

6. W przypadku szkoleń odpłatnych, warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty, którą należy uiścić na konto wskazane w opisie danego szkolenia. Opłaty należy dokonać najwcześniej po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, ale nie później niż w terminie określonym w wiadomości potwierdzającej udział w szkoleniu wysłanej przez koordynatora szkolenia po zakończeniu rekrutacji.

7. Uczestnik dokonując opłaty zobowiązuje się do udziału w szkoleniu.

8. W przypadku szkoleń bezpłatnych, Organizator wskazuje właściwą formę potwierdzenia zobowiązania do udziału w szkoleniu.  

9. Uczestnik delegowany na szkolenie przez pracodawcę lub inny podmiot, poza uzupełnieniem Formularza Zgłoszeniowego, zobowiązany jest do dostarczenia skanu podpisanego Oświadczenia o zwolnieniu z VAT-u (jeśli dotyczy danego podmiotu), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulamin najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji podanym w ogłoszeniu o szkoleniu. 

10. Po otrzymaniu od Koordynatora informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, zobowiązany jest do dostarczenia oryginału podpisanego Oświadczenia o zwolnieniu z VAT-u pocztą na adres: Dział Księgowości NCK, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa z dopiskiem „oświadczenie Kadra Kultury”, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.                                   

11. Postanowienia ust. 9 i 10 powyżej nie dotyczą projektu „Praktykuj w kulturze”

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnictwo w szkoleniach jest dobrowolne.

2. Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. podpisania list obecności w trakcie szkolenia,
 2. uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć w trakcie szkolenia,
 3. aktywnego udziału w szkoleniu, punktualnego przychodzenia na zajęcia,
 4. przestrzegania powszechnie przyjętych  zasad współżycia społecznego,
 5. niespożywania alkoholu i wszelkich innych środków odurzających oraz do niewprawiania się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób w czasie trwania zajęć merytorycznych określonych w programie szkolenia,
 6. informowania koordynatora szkolenia o wszelkich nieprawidłowościach, w szczególności związanych z bezpieczeństwem  Uczestników,
 7. przestrzegania przepisów BHP podczas całego szkolenia, w tym w trakcie wyjazdów organizowanych przez  Organizatora,
 8. przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektów, w których będą się odbywały szkolenia.

2. W razie wyrządzenia szkód przez któregokolwiek z Uczestników, Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

3. Uczestnik, który w czasie zajęć merytorycznych określonych w programie szkolenia spożywa alkohol lub jakikolwiek inny środek odurzający bądź wprawia się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób lub zachowuje się w sposób rażąco naruszający zasady współżycia społecznego, w szczególności zaś taki, który utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie szkolenia:

 1. może nie otrzymać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, nawet gdy uczestniczył we wszystkich zajęciach;
 2. może podlegać wykluczeniu przez Organizatora z uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 500 zł. Jednocześnie pracodawca lub inny podmiot delegujący Uczestnika, zostanie poinformowana o wykluczeniu Uczestnika oraz jego przyczynie;

4. W przypadku szkoleń trwających dłużej niż jeden dzień, Organizator może zapewnić nocleg na czas trwania szkolenia, za dodatkową odpłatnością. Uczestnik akceptuje, że standard zakwaterowania zapewniany przez Organizatora to pokoje dwuosobowe, a w uzasadnionych przypadkach wieloosobowe.

§ 4 KOSZT SZKOLEŃ

1. Za udział w szkoleniach Organizator pobiera opłatę o wysokości podanej w informacji - ofercie konkretnego szkolenia.

2. Uczestnicy szkoleń pokrywają koszty podróży do miejsca szkolenia lub miejsca zbiórki we własnym zakresie.

3. W przypadku, gdy Organizator zapewnia transport z miejsca zbiórki do ośrodka szkoleniowego, należy na miejsce zbiórki zjawić się punktualnie o godzinie określonej w informacji wysyłanej do Uczestników przed szkoleniem. W przypadku spóźnienia, Uczestnik winien niezwłocznie poinformować o tym koordynatora szkolenia i dotrzeć na miejsce szkolenia samodzielnie na własny koszt.

4. W przypadku finansowania uczestnictwa danego Uczestnika w szkoleniu ze środków publicznych (w związku z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego) opłata za szkolenie zwolniona jest z obowiązku uiszczania podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia, Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia w Formularzu  Zgłoszeniowym, o którym mowa w  § 2  ust. 9 i 10.

§ 5  REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu w dowolnym momencie. W takim wypadku winien o tym poinformować Koordynatora pocztą elektroniczną.

2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia,  Uczestnik ma prawo przedstawić Organizatorowi osobę ze swojej instytucji, która mogłaby uczestniczyć w szkoleniu na jego miejsce.

3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, w terminie do 5 dni roboczych do rozpoczęcia szkolenia całość wniesionej opłaty za szkolenie.

4. W przypadku rezygnacji pomiędzy 5 dniami roboczymi przed a 24 godz. przed datą rozpoczęcia szkolenia  Organizator zwróci 50% wniesionej opłaty.

§ 6 ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów szkolenia lub, o ile istnieje taka możliwość, udział w szkoleniu w innym terminie.

3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą do miejsca szkolenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie szkolenia.

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany koordynatora i prowadzących szkolenie.

6. W przypadkach określonych w ust. 4 i 5 powyżej, Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika o zaistniałej zmianie drogą e-mailową lub telefoniczną.

§ 7 ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

1. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w szczególności, gdy uczestnik narusza postanowienia §3 ust. 2 Regulaminu.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłaszając się do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez NCK Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe podane przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym przetwarzane będą przez Narodowe Centrum Kultury w celu umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu (w tym w rekrutacji na szkolenie, szkoleniu oraz rozliczeniu szkolenia).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel. 22 21 00 100.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury (w tym trenerzy i inne osoby prowadzące Szkolenia), a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa Szkoleniu zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe Uczestników Szkoleń przetwarzane będą przez czas realizacji szkolenia przez Narodowe Centrum Kultury a po jego zakończeniu przetwarzane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.

7. Uczestnikom przysługuje prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych przez wycofaniem), prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

8. W sprawach spornych przysługuje Uczestnikom prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością wzięcia udziału w Szkoleniu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie Uczestnika na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rekrutacji na szkolenia oraz w trakcie szkoleń. W takim wypadku oprócz publikacji nowego brzmienia Regulaminu na stronie www.kadrakultury.nck.pl, Organizator prześle zmieniony Regulamin Uczestnikom którzy dokonali zgłoszenia na dane szkolenia oraz Uczestników szkoleń.

Załącznik nr 1- Oświadczenie o zwolnieniu z VAT-u.