REGULAMIN KONKURSU

na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze

Edycja XV (2022)

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Płockiej 13 (01-231) Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 71/2006, dalej zwane „Organizatorem”.
 2. Za organizację Konkursu odpowiedzialny jest Dział Edukacji Kulturalnej Organizatora. Wszelkie pytanie dotyczące Konkursu należy  kierować: drogą pisemną na adres siedziby Organizatora (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa); drogą mailową na adres: abeblowskabednarkiewicz@nck.pl lub telefonicznie pod numer tel. 22 2100191.

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone prace doktorskie z dziedziny nauk o kulturze, obronione w latach akademickich 2019/2020 oraz 2020/2021.
 2. Do konkursu mogą być zgłoszone prace doktorskie napisane wyłącznie w języku polskim.
 3. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być opublikowane we fragmentach dłuższych niż 20% pracy, ani w całości w przed ogłoszeniem konkursu i w okresie trwania.
 4. W konkursie preferowane są prace ze względu na następujące kryteria:
 1. zgodność pracy z tematyką konkursu;
 2. sposób interpretacji tematu;
 3. umiejętność posługiwania się przez autora naukowym warsztatem kulturoznawczym;
 4. trafność problematyzacji, sprawność stylistyczna i dojrzałość wywodu teoretycznego;
 5. nowatorstwo i oryginalność ujęcia;
 6. znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej;
 7. atrakcyjność dla przyszłych czytelników.
 1. Prace zgłaszane na konkurs muszą być przyporządkowane do jednej z kategorii: 
 1. kulturoznawstwo;
 2. etnologia;
 3. etnografia;
 4. antropologia kultury;
 5. socjologia kultury;
 6.    psychologia międzykulturowa;
 7. etnomuzykologia.
 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu zawartych
  w niniejszym Regulaminie.
 2. Ogłoszenie Regulaminu konkursu odbywa się poprzez publikację na stronie internetowej www.nck.pl.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału:
 1. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także osoby najbliższe tych pracowników i współpracowników,
 2. osoby najbliższe przełożonych tych pracowników,
 3. osoby najbliższe członków Komisji Konkursowej.
 1. Za osoby najbliższe uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

 

III. TERMIN I FORMA ZGŁASZANIA PRACY KONKURSOWEJ

 1. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane tylko przez Autora pracy.
 2. Pracę konkursową należy zgłosić za pomocą formularza zgłoszeniowego – https://doktorat.webankieta.pl/.
 3. Formularz należy wypełnić i przesłać do końca dnia 6.03.2022 r. W uzasadnionych przypadkach NCK zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu lub nierozstrzygnięcia Konkursu decyzją Dyrektora NCK.
 4. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie konkursowe dokonywane za pomocą formularza zawiera: pracę doktorską w formacie .pdf, streszczenie pracy (max. 9 000 znaków czyli 5 znormalizowanych stron maszynopisu) w formacie .pdf., kopie dokumentów potwierdzających nadanie stopnia doktora, kopie recenzji pracy oraz ewentualnie inne, niezależne opinie oraz odpowiednie oświadczenia i zgodny.
 5. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w Regulaminie konkursu nie będą podlegały ocenie.

 

IV. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa, w składzie której znajdują się przedstawiciele środowisk naukowych oraz osoby zasłużone dla rozwoju polskiej kultury (zwani dalej Ekspertami). Dodatkowo w pracach Komisji uczestniczyć będzie koordynator Konkursu reprezentujący Organizatora oraz przedstawiciele Wydawnictwa NCK (II etap oceny).
 2. Koordynator Konkursu i Przedstawiciel Wydawnictwa NCK nie mają prawa głosu oraz nie biorą udziału w procesie oceny prac konkursowych. Przedstawiciel Wydawnictwa uczestniczy w II spotkaniu komisji i ma głos doradczy w zakresie edytorskim.
 3. Komisja Konkursowa może składać się maksymalnie z:

- pięciu Ekspertów – w I etapie oceny,

- dziesięciu Ekspertów – w II etapie oceny.

 1. Komisja Konkursowa powoływana jest zarządzeniem Dyrektora Narodowego Centrum Kultury odrębnie w każdej edycji Konkursu. Komisja powoływana jest dwukrotnie w ramach edycji: do pierwszego etapu konkursu po zakończeniu otwartego naboru prac konkursowych oraz do drugiego etapu oceny prac. Przewodniczącego komisji obu etapów konkursu powołuje Dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Skład komisji będzie determinowany tematyką prac, które każdorazowo wpłyną na konkurs. Zainteresowania naukowe członków Komisji Konkursowej powinny być zbieżne z tematyką prac, które wpłynęły na Konkurs.
 2. Dane osób będących członkami Komisji Konkursowej zostaną opublikowane na stronie internetowej www.nck.pl. Uczestnicy konkursu będą uprawnieni wyłącznie do poznania całościowej ilości punktów przyznanych konkretnej pracy konkursowej. Nie zostaną udostępnione dane i punkty przyznane przez poszczególne osoby oceniające prace.
 3. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych w formularzach oceny, zgodnie z następującymi kryteriami:
  1. I etap oceny (preselekcji) prac doktorskich - praca może uzyskać maksymalnie 11 punktów:
  1. zgodność pracy z tematyką konkursu (0-3 punktów),
  2. sposób interpretacji tematu (0-5 punktów),
  3. umiejętność posługiwania się przez autora naukowym warsztatem kulturoznawczym (0-3 punktów).
  1. II etap oceny merytorycznej prac doktorskich - praca możne uzyskać maksymalnie 14 punktów:
 1. trafność problematyzacji, sprawność stylistyczna i dojrzałość wywodu teoretycznego (0-5 punktów),
 2. nowatorstwo i oryginalność ujęcia (0-3 punktów).,
 3. znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej (0-3 punktów),
 4. atrakcyjność dla przyszłych czytelników (nośność tematu) (0-3 punktów).
 1. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych w formularzach oceny:

 

Opinia o pracach recenzowanych w I etapie postępowania konkursowego

 

AUTOR PRACY

 

TYTUŁ PRACY

 

 

KRYTERIUM

LICZBA PKT.

UZASADNIENIE

Zgodność pracy z tematyką konkursu
(0-3 punktów)

 

 

Sposób interpretacji tematu
(0-5 punktów)

 

Umiejętność posługiwania się przez autora naukowym warsztatem kulturoznawczym
(0-3 punktów)

 

SUMA PKT.

 

 

Opinia o pracach recenzowanych w II etapie postępowania konkursowego

 

AUTOR PRACY

 

TYTUŁ PRACY

 

 

KRYTERIUM

LICZBA PKT.

UZASADNIENIE

Trafność problematyzacji, sprawność stylistyczna i dojrzałość wywodu teoretycznego
(0-5 punktów)

 

 

Nowatorstwo i oryginalność ujęcia
(0-3 punktów)

 

Znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej

(0-3 punktów)

 

Atrakcyjność dla przyszłych czytelników (nośność tematu)
(0-3 punktów)

 

SUMA PKT.

 

 

 1. Członkowie Komisji na żadnym etapie oceny nie mogą oceniać prac, których są promotorami lub recenzentami.
 2. Koordynator Konkursu czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu.

 

V. PROCEDURA WYBORU ZWYCIĘSKIEJ PRACY

 

I ETAP – PRESELEKCJA

  1. Każdy członek Komisji poddaje ocenie pracę doktorską na podstawie 5-stronnicowego streszczenia oraz całości pracy.    
  2. Prace oceniane są na podstawie Kryteriów preselekcji na I etapie oceny (IV. pkt. 6, lit. a)
  3. Każdy z pięciu członków Komisji ocenia prace w systemie punktowym posługując się Formularzem oceny (IV., pkt. 7).
  4. Na podstawie otrzymanych od członków Komisji konkursowej Formularzy oceny, Koordynator konkursu przygotowuje w formie jednolitego dokumentu listę rankingową prac doktorskich wraz z pisemnymi uzasadnieniami członków Komisji. Miejsce na liście rankingowej zależy od uzyskanej średniej punktacji obliczonej na podstawie ocen przyznanych przez członków Komisji.
  5. Po otrzymaniu wyników oceny prac w I etapie, Koordynator Konkursu zwołuje I Posiedzenie Komisji, na którym przedstawia wyniki i przekazuje listę rankingową prac doktorskich.
  6. Komisja w składzie: Przewodniczący Komisji, czterech Członków Komisji w obecności koordynatora (bez prawa głosu) poddaje pod dyskusje ocenione prace doktorskie.
  7. Do drugiego etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż  10 prac. W przypadku gdy więcej niż jedna praca uzyska taką samą liczbę punktów i tym samym kilka prac zajmie 10-te miejsce wybór ostatniej zakwalifikowanej do konkursu pracy będzie należał do Przewodniczącego Komisji.
  8. Wszystkie kwestie sporne oraz kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji.
  9. Po ustaleniu ostatecznego kształtu listy zakwalifikowanych do oceny w II etapie prac Członkowie Komisji proponują ekspertów do oceny prac w II etapie oceny. Skład komisji będzie determinowany tematyką prac zakwalifikowanych do II etapu oceny. Zainteresowania naukowe członków Komisji Konkursowej powinny być zbieżne z tematyką prac, które wpłynęły na Konkurs. Członkowie Komisji I etapu oceny mogą być ekspertami w II etapie oceny.
  10. Na zakończenie obrad Komisja podpisuje sporządzony przez Koordynatora protokół z obrad zawierający listę prac zakwalifikowany do II etapu oceny wraz z nazwiskami rekomendowanych ekspertów.
  11. Lista prac propozycji ekspertów zostaje przekazana Dyrektorowi NCK przez Koordynatora do akceptacji lub uzupełnienia.

 

II ETAP – OCENA MERYTORYCZNA

 1. Każda praca zakwalifikowana do II etapu jest czytana i oceniana niezależnie przez dwóch członków Komisji.
 2. Przedstawiciel Wydawnictwa NCK zapoznaje się z pracami zakwalifikowanymi do II etapu z racji na przysługujący mu głos doradczy w zakresie edytorskim.
 3. Prace oceniane są na podstawie Kryteriów oceny merytorycznej na II etapie oceny (IV. pkt. 6, lit. b)
 4. Członkowie Komisji oceniają prace w systemie punktowym posługując się Formularzem oceny (VI., pkt. 7).
 5. Każdy z członków Komisji przedstawi pisemne uzasadnienie podjętej decyzji i liczby przyznanych punktów w formie wypełnionego Formularza oceny. Ocena merytoryczna będzie trwać nie więcej niż 24 dni kalendarzowe. 
 6. Członkowie Komisji mają wgląd do wszystkich prac doktorskich przez cały czas trwania oceny merytorycznej.
 7. Na podstawie otrzymanych od członków Komisji konkursowej Formularzy oceny, Koordynator konkursu przygotowuje w formie jednolitego dokumentu listę rankingową prac doktorskich wraz z pisemnymi uzasadnieniami członków Komisji. Miejsce na liście rankingowej zależy od uzyskanej średniej punktacji obliczonej na podstawie ocen przyznanych przez członków Komisji.
 8. Po otrzymaniu wyników oceny prac w II etapie, Koordynator Konkursu zwołuje II posiedzenie Komisji, na którym przedstawia wyniki i przekazuje listę rankingową ocenionych prac.
 9. Komisja w składzie: Przewodniczący Komisji, Członkowie Komisji powołani zarządzeniem Dyrektora NCK w obecności koordynatora (bez prawa głosu) oraz przedstawiciela Wydawnictwa NCK
  (z prawem głosu), na podstawie listy rankingowej oraz w toku dyskusji, omawiają wszystkie prace i rekomendują poszczególne do nagrody.
 10. W przypadku nieobecności w II Posiedzeniu Komisji Członek zobowiązany jest do rozszerzenia swoich ocen o rekomendację przyznania nagród.
 11. Ostateczne rozstrzygnięcie wyników konkursu odbywa się poprzez tajne głosowanie. Głosowaniu poddane zostają wszystkie prace oceniane w II etapie oceny. 
 12. Komisja przeprowadza tajne głosowanie przy przyznaniu każdej z nagród z osobna – I, II i III miejsca. I nagrodę w konkursie otrzymuje praca, która uzyskała w głosowaniu największą liczbę głosów. 
 13. W przypadku równej ilości głosów Przewodniczącemu Komisji przysługuje dodatkowy, rozstrzygający głos.

Ł) Na zakończenie obrad Komisji podpisuje sporządzony przez Koordynatora protokół z obrad komisji zawierający w szczególności listę zwycięzców oraz rodzaj nagrody przyznanej poszczególnym zwycięzcom.

 

              Przyznawanie wyróżnień:

1. Na wniosek członka Komisji każda praca zgłoszona do konkursu, która brała udział w II etapie oceny, może uzyskać wyróżnienie. 

2. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podejmuje Komisja poprzez tajne głosowanie.

3. Wyróżnienie otrzymują prace, które uzyskały w głosowaniu poparcie 80% głosów.

4. Przewiduje się możliwość przyznania więcej niż jednego wyróżnienia.

 

VI. NAGRODY

 1. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody pieniężne w następujących wysokościach:

I nagroda — 5000 zł brutto,

II nagroda — 3000 zł brutto,

III nagroda — 2000 zł brutto.

 1. Przyznane nagrody zostaną pomniejszone o ciężary o charakterze publicznoprawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Laureat pierwszej nagrody uzyska dodatkowo możliwość wydania pracy drukiem nakładem Organizatora. Wydanie obejmuje wszystkie czynności związanie z przygotowaniem publikacji do druku i jej drukiem.
 3. Wydanie pracy drukiem wiąże się z koniecznością zawarcia z Organizatorem umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Umowa, o której mowa w pkt. 4 w szczegółowy sposób określa specyfikację techniczną publikacji, która zostanie wydana jako nagroda w konkursie. Jej podpisanie stanowi akceptację zawartych w niej warunków.
 5. Autor w porozumieniu z promotorem, Organizatorem oraz Komisją Konkursową będzie mógł dokonać niezbędnych korekt umożliwiających publikację pracy konkursowej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu bez wyłonienia laureatów.
 7. W przypadku braku możliwości wydania pracy, która zdobyła I nagrodę, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Komisja Konkursowa może zadecydować o wydaniu pracy, która zdobyła II nagrodę.
 8. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury może ufundować dodatkowe wyróżnienia. Forma wyróżnień będzie ustalana przez Dyrektora Organizatora i uzależniona od liczby rekomendowanych przez Komisję prac.

 

       VII. HARMONOGRAM I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Harmonogram konkursu

 28 stycznia – 6 marca 2022

Nabór prac poprzez rejestrację

18 marca – 15 kwietnia 2022

I etap oceny - preselekcja

19 kwietnia – 29 kwietnia 2022

I posiedzenie Komisji

4 maja – 1 lipca 2022

II etap prac - ocena merytoryczna prac

4 lipca- 4 sierpnia 2022

II posiedzenie Komisji

8 sierpnia - 9 września 2022

Ogłoszenie wyników

 

 1. Organizator zastrzega możliwość zmian w harmonogramie konkursu.
 2. Rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas dokumentowanej fotograficznie uroczystości wręczenia nagród.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora (www.nck.pl).
 4. O wynikach, terminie oraz miejscu wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie (drogą mailową).

 

VIII. AKCEPTACJA WARUNKÓW KONKURSU

 1. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu potwierdza, iż zapoznał się ze wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w szczególności w zakresie uprawnień i obowiązków i akceptuje jej treść.
 3. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym zasady i podstawy prawne przetwarzania, zawarte zostały w formularzu zgłoszeniowym do konkursu.
 4. W przypadku pracy nagrodzonej I nagrodą, praca ta nie może zostać wydana lub w inny sposób opublikowana bądź rozpowszechniona w okresie trzech lat od daty rozstrzygnięcia konkursu, przez inny podmiot niż Narodowe Centrum Kultury.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu, nie działających na polecenie Organizatora oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
 2. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania konkursu z ważnych przyczyn (w tym do unieważnienia Konkursu w przypadku gdy żadna z prac zgłoszonych do Konkursu nie odpowiada jego celom i założeniom), jeżeli prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania fragmentów prac oraz informacji o ich autorze (w tym publikacji nazwisk autora w czasopismach, materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora oraz umieszczanych na stronach internetowych).
 4. Organizator konkursu informuje, że uroczystość rozdania nagród i wyróżnień będzie rejestrowana fotograficznie lub audiowizualnie, a następnie zrealizowane materiały dokumentacyjne (zawierające utrwalony wizerunek nagrodzonych i wyróżnionych uczestników) mogą zostać rozpowszechnione w celu informacji i promocji konkursu oraz działalności statutowej Organizatora Konkursu.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych postanowień.
 6. W przypadku stwierdzenia, że w formularzu zgłoszeniowym podano nieprawdziwe informacje lub złożono nieprawdziwe oświadczenia, praca konkursowa zostanie odrzucona z przyczyn formalnych lub podjęta decyzja o przyznaniu nagrody zostanie unieważniona.
 7. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym regulaminem) decyzje będzie podejmował Dyrektor Organizatora.

 

X. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

 1. Poprzez przystąpienie do Konkursu, uczestnik oświadcza, że został poinformowany o tym, że godnie z Regulaminem Konkursu, informacje o przyznaniu nagród i wyróżnień poprzez podanie imion i nazwisk autora, wizerunków autorów mogą zostać w celach informacyjnych opublikowane w materiałach informacyjnych Konkursu publikowanych przez Organizatora drogą elektroniczną lub w formie drukowanej, w mediach i umieszczanych na stronach internetowych (w tym na stronie internetowej NCK).
 2. Poprzez przystąpienie do Konkursu, uczestnik oświadcza, że posiada pełnię majątkowych praw autorskich do pracy oraz do ilustracji, fotografii i innych materiałów wizualnych zawartych w pracy, jak również, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z konkursem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.
 3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, uczestnik oświadcza, że prace zgłoszona do konkursu nie była opublikowana we fragmentach dłuższych niż 20% pracy, ani w całości w przed ogłoszeniem konkursu i nie zostanie opublikowana w okresie jego trwania. Oświadczam, że w przypadku nagrodzenia mojej pracy I nagrodą nie podejmę działań zmierzających do wydania zgłoszonej pracy przez inny podmiot niż Narodowe Centrum Kultury w okresie trzech lat od daty rozstrzygnięcia konkursu.