Regulamin projektu Narodowego Centrum Kultury  Zaproś nas do siebie! 2022

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Projektu;
 • Projekcie, należy przez to rozumieć projekt Zaproś nas do siebie! 2022;
 • Organizatorze, należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury z siedzibą
  w Warszawie, ul. Płocka 13, 01-231, wpisane do rejestru instytucji kultury
  pod numerem 71/2006, NIP: 525-235-83-53, REGON: 140-468-418;
 • Porozumieniu, należy przez to rozumieć porozumienie zawarte między Organizatorem a Instytucją, określającym zasady udziału w Projekcie;
 • Koordynatorze NCK, należy rozumieć osobę ze strony Organizatora, która koordynuje projekt na każdym jego etapie i jest w stałym kontakcie z Koordynatorem Instytucji;
 • Koordynatorze Instytucji, należy przez to rozumieć osobę ze strony Instytucji, która koordynuje jej udział w Projekcie na każdym jego etapie i jest w stałym kontakcie
  z Organizatorem;
 • Formularzu Zgłoszeniowy Uczestnika, należy rozumieć formularz, który wypełnia Uczestnik reprezentujący Instytucję, zgłaszając się na Warsztaty lub Wizytę Studyjną;
 • Spotkaniach on-line, należy rozumieć spotkania Uczestników projektu z Koordynatorem NCK,
 • Warsztacie dla Dyrektorów i Koordynatorów, należy przez to rozumieć stacjonarny warsztat dla dyrektorów Instytucji oraz Koordynatorów projektu w Instytucji, wspierający budowanie i zarządzanie zespołem, komunikację w zespole oraz proces zmiany związany z uczestnictwem w Projekcie;
 • Warsztacie w Instytucji, należy przez to rozumieć stacjonarny warsztat dla zespołu Instytucji, wspierający komunikację w zespole;
 • Wizycie Studyjnej, należy przez to rozumieć formę szkolenia, organizowanego przez Organizatora w różnych miejscach w Polsce. Wszystkie Wizyty Studyjne będą dotyczyły tematyki budowania oferty instytucji;
 • Warsztacie Podsumowującym on-line, należy przez to rozumieć formę Szkolenia - spotkanie podsumowujące Projekt;

§ 1 PROJEKT

 1. W roku 2022 Projekt jest realizowany przez Organizatora w ramach programu Narodowego Centrum Kultury - Kadra Kultury.
 2. Celem Projektu jest wzmocnienie kompetencji zespołu Instytucji w obszarze zarządzania, komunikacji i tworzenia oferty programowej.
 3. Projekt składa się z dwóch Warsztatów dla dyrektorów i koordynatorów, trzech Wizyt Studyjnych, Spotkań on-line, Warsztatu w Instytucji, udziału w XII Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów, Warsztatu Podsumowującego on-line, zadań zespołowych.
 4. Szczegółowy opis i założenia Projektu znajdują się na stronie  https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/kadra-kultury/projekty/zapros-nas-do-siebie.

 

§ 2 INSTYTUCJA

 1. Instytucją uczestniczącą w Projekcie może być dom, ośrodek lub centrum kultury posiadające status samorządowej instytucji kultury i wpisane do właściwego rejestru instytucji kultury.
 2. W bieżącej edycji Projektu nie mogą brać udziału Instytucje uczestniczące w poprzednich edycjach Projektu – ich zgłoszenia nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 3. Instytucja bierze udział w Projekcie na zasadzie dobrowolności.
 4. Udział w projekcie oznacza gotowość do pracy nad merytorycznym rozwojem oferty programowej Instytucji oraz rozwojem kompetencji pracowników Instytucji.

 

§ 3 WIZYTY STUDYJNE I WARSZTATY

 1. Szczegółowe terminy rekrutacji Instytucji, Wizyt Studyjnych, Warsztatów oraz spotkań on-line, zostaną ogłoszone przez Organizatora w kwietniu 2022 roku.
 2. Terminy Warsztatów w Instytucjach zostaną ustalone z indywidulanie z każdą z instytucji w porozumieniu z podmiotem, który będzie realizował Warsztaty.
 3. Terminy Wizyt Studyjnych, Warsztatów oraz spotkań on-line oraz zobowiązania Instytucji i Organizatora zostaną określone w obustronnie podpisanym Porozumieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Formuła Warsztatów i Wizyt studyjnych oraz ich terminy mogą ulec zmianie ze względu na stan pandemii. Organizator na bieżąco będzie informował Instytucje o wszelkich zmianach w programie i harmonogramie Projektu.

 

§ 4 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i wysłanie Wniosku – Formularza Zgłoszeniowego Instytucji udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej – sop.nck.pl, w terminie od 1 lutego do 1 marca 2022 roku.
 2. Rekrutacja Instytucji prowadzona będzie przez Organizatora, w terminie określonym zgodnie z §3 ust. 1 Regulaminu na podstawie analizy Wniosków  - Formularzy Zgłoszeniowych Instytucji, której dokona Dział Szkoleń i Profesjonalizacji NCK.
 3. Organizator wybierze czternaście Instytucji zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, kierując się następującymi kryteriami weryfikowanymi na podstawie Wniosku - Formularza Zgłoszeniowego Instytucji:
 1. potencjał i motywacja zespołu Instytucji,
 2. zakres działań Instytucji/misja Instytucji,
 3. strategia Instytucji,
 4. wyzwania stające przed Instytucją,
 5. potencjał zasobów lokalnych,
 6. spójność i adekwatność Wniosku - Formularza Zgłoszeniowego Instytucji.
 1. Dział Szkoleń i Profesjonalizacji i przedstawi listę rankingową Zastępcy Dyrektora właściwego dla działu zajmującego się prowadzeniem Projektu.
 2. Z wyłonionymi Instytucjami zostanie zawarte Porozumienie.

 

§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wysłanie Wniosku - Formularza Zgłoszeniowego Instytucji jest równoznaczne z przyjęciem, akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podmiotów biorących udział w Projekcie oraz prawdziwość informacji zawartych we Wnioskach -  Formularzach Zgłoszeniowych Instytucji.

 

§ 6 ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

 1. Koordynacji i promocji Projektu w skali ogólnopolskiej.
 2. Wyłonienia Instytucji biorących udział w Projekcie.
 3. Przygotowania programu i harmonogramu Projektu.
 4. Przygotowania programu Wizyt studyjnych i Warsztatów oraz spotkań on-line.
 5. Organizacji, koordynacji i pokrycia kosztów Warsztatów, Wizyt Studyjnych, Spotkań on-line, odbywających się w ramach Projektu.
 6. Wyłonienia podmiotów realizujących Wizyty studyjne i Warsztaty.
 7. Wybór ekspertów, wyłonienie i zapewnienie ich udziału w Warsztatach i Wizytach studyjnych.
 8. Przygotowania i realizacji Spotkań on-line dla uczestników Projektu.
 9. Organizacji i pokrycia kosztów udziału Instytucji w XII Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów.
 10. Wydania zaświadczeń o udziale w Projekcie dla Instytucji.
 11. Wydania zaświadczeń dla uczestników Wizyt studyjnych i Warsztatów realizowanych w ramach Projektu.
 12. Przygotowania wytycznych oraz materiałów służących do informowania i promowania Projektu, w szczególności przekazania logotypów NCK oraz identyfikacji projektu Zaproś nas do siebie do wykorzystania Instytucję.

 

§ 7 ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI

 1. Wyłonienia Koordynatora Projektu i zapewnienia jego udziału w dwóch Warsztatach dla Dyrektorów i Koordynatorów Instytucji oraz w Warsztacie podsumowującym Projekt on-line.
 2. Udziału dyrektora Instytucji w dwóch Warsztatach dla Dyrektorów i Koordynatorów Instytucji oraz w Warsztacie podsumowującym projekt on-line.
 3. Bieżącego kontaktu z Koordynatorami projektu NCK.
 4. Rekrutacji Uczestników Wizyt Studyjnych i XII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów wewnątrz Instytucji – przy czym na każdą z nich  powinien być wydelegowany inny pracownik.
 5. Aktywnego udziału we wszystkich Wizytach Studyjnych, Warsztatach, XII Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów oraz Spotkaniach on-line.
 6. Umożliwienia uczestnikom Wizyt Studyjnych, Warsztatów, XII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, Spotkań on-line, przekazania  w formie prezentacji na spotkaniu zespołu Instytucji zdobytych wiedzy i doświadczeń najpóźniej na pięć dni roboczych po ich zakończeniu oraz przekazanie NCK materiałów poświadczających odbycie się takiego spotkania (zdjęcia, zebrane wnioski, wypracowane rekomendacje itp.).
 7. Wykonania zadań zespołowych oraz przekazania NCK materiałów to poświadczających (plan działania, zebrane wnioski itp.).
 8. Udziału w ewaluacji Warsztatów, Wizyt Studyjnych Projektu (ewaluacja będzie prowadzona w formie ankiety elektronicznej).
 9. Promowania udziału w Projekcie z wykorzystaniem wytycznych NCK.
 10. Wykorzystania logotypów NCK i identyfikacji Projektu z poszanowaniem zapisów
  z księgi znaku, przekazanych przez NCK po podpisaniu Porozumienia.

 

§ 8 UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami projektu, do których kierowane są Warsztaty, Wizyty Studyjne, Spotkania on-line, Warsztaty w instytucji, XII Ogólnopolska Giełda Projektów, realizowane w Projekcie, są pracownicy i współpracownicy Instytucji, która zostanie wyłoniona do udziału w Projekcie.

 

§ 9 PROCEDURA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH I WIZYTACH STUDYJNYCH

 1. Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie przez Organizatora spośród pracowników i współpracowników Instytucji poprzez Formularza Zgłoszenia Uczestnika na stronie https://zaprosuczestnik.webankieta.pl/ .
 2. Uczestnicy zgłaszają się samodzielnie.
 3. Wypełnienie Formularza Zgłoszenia Uczestnika jest równoznaczne z przyjęciem, akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.

§ 10 ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA WARSZTATÓW I WIZYT STUDYJNYCH

 1. Aktywne uczestnictwo w Warsztatach i Wizytach Studyjnych.
 2. Przekazanie w formie prezentacji na spotkaniu zespołu Instytucji wiedzy
  i doświadczeń zdobytych na Warsztatach i Wizytach Studyjnych, XII Ogólnopolskiej Giełda Projektów, pozostałym pracownikom Instytucji, najpóźniej na pięć dni roboczych po Wizycie Studyjnej/Warsztacie oraz przekazanie Organizatorowi materiałów poświadczających odbycie się takiego spotkania (zdjęcia, zebrane wnioski itp.).
 3. Przekazanie zespołowi Instytucji informacji o zadaniu zespołowym do wykonania po Warsztatach/ Wizycie studyjnej. Wykonanie zadania zespołowego we współpracy
  z Koordynatorem, Dyrektorem i pozostałymi pracownikami instytucji oraz przekazania NCK materiałów to poświadczających (plan działania, zebrane wnioski itp.).
 4. Przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
 5. Informowania koordynatora Warsztatów lub Wizyty Studyjnej o wszelkich nieprawidłowościach, w szczególności związanych z bezpieczeństwem  Uczestników.
 6. Przestrzegania przepisów BHP podczas całego szkolenia, w tym w trakcie wyjazdów organizowanych przez  Organizatora.
 7. Przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektów, w których będą się odbywały Warsztaty i Wizyty Studyjne.

 

§ 11 KOSZTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

 1. Udział Instytucji w Projekcie nie wymaga zapewnienia finansowego wkładu własnego, z zastrzeżeniem postanowień ustępu poniższego.
 2.  Instytucja zobowiązana jest do pokrycia kosztów podróży i kosztów delegacji jej własnych Uczestników Projektu, związanych z uczestnictwem w Projekcie oraz kosztów maksymalnie dwóch noclegów i dwudniowego wyżywienia maksymalnie dwóch trenerów z ramienia Organizatora prowadzących Warsztat w instytucji.
 3. Organizator zobowiązany jest do pokrycia kosztów noclegu i wyżywienia Uczestników podczas Warsztatów, Wizyt Studyjnych, XII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów oraz opłacenia wynagrodzenia dla trenerów i ekspertów, z wyłączeniem kosztów wskazanych w ustępie poprzedzającym.

 

§ 12 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Instytucja ma prawo zrezygnować z udziału w Projekcie przed podpisaniem Porozumienia. W takim wypadku powinna niezwłocznie poinformować o tym Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru.
 2. W ciągu dziesięciu dni roboczych po ogłoszeniu wyników Naboru zostanie podpisane Porozumienie między Organizatorem, a Instytucją.
 3. W przypadku rezygnacji Instytucji z udziału w Projekcie, po podpisaniu Porozumienia, Instytucja jest zobowiązana do pokrycia dotychczasowych kosztów poniesionych przez Organizatora związanych z udziałem danej Instytucji w Projekcie.
 4. W wyżej wymienionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru nowej Instytucji spośród nadesłanych zgłoszeń.

 

§ 13 ZMIANY TERMINÓW WARSZTATÓW I WIZYT STUDYJNYCH

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły, terminów lub odwołania Warsztatów i Wizyt Studyjnych.
 2. Organizator na bieżąco będzie informował Instytucje o wszelkich zmianach w programie i harmonogramie Projektu.
 3. W przypadku odwołania Warsztatów bądź Wizyty Studyjnej przez Organizatora, Instytucji nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą i delegacją, o których mowa w §11 ust. 2 Regulaminu.

 

§ 14 ZAŚWIADCZENIA

 1. Po zakończeniu Projektu Instytucja otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Projekcie.
 2. Uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Warsztacie/Wizycie Studyjnej.

 

§ 15 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych wraz z podstawami prawnymi ich przetwarzania określone zostały we Wniosku - Formularzu Zgłoszeniowym Instytucji, we wzorze Porozumienia oraz w Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnika.

 

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wysłanie Wniosku - Formularza Zgłoszeniowego Instytucji do udziału w Projekcie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i akceptacją jego treści.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rekrutacji do Projektu oraz w trakcie jego realizacji. W takim wypadku oprócz publikacji nowego brzmienia Regulaminu na stronie www.kadrakultury.nck.pl, Organizator prześle zmieniony Regulamin Instytucjom, które zakwalifikowały się do udziału w Projekcie.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji do zakończenia realizacji Projektu.