Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

Woj. świętokrzyskie

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, w szczególności:

  • Udziela pomocy programowej instytucjom kultury oraz społecznemu ruchowi kulturalnemu, a przede wszystkim amatorskim zespołom artystycznym i regionalnym towarzystwom kultury,
  • Prowadzi szeroką edukację kulturalną mieszkańców miasta i województwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
  • Dokształca i doskonali zawodowo pracowników instytucji kultury oraz działaczy społecznego ruchu kulturalnego,
  • Sprawuje opiekę nad twórczością ludową,
  • Prowadzi działalność kulturalną na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • Popularyzuje idee ekologiczne i ochronę dziedzictwa przyrodniczego, upowszechnia krajoznawstwo oraz formy racjonalnego wypoczynku,
  • Prowadzi działania na rzecz środowisk defaworyzowanych poprzez niwelowanie barier społecznych.
  • Prowadzi systematyczną edukację filmową społeczeństwa, tworzy warunki do upowszechniania kultury filmowej, rozpowszechnia dorobek polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej.

www.ceik.eu