Obsługa fotograficzna wydarzenia „Narodowe Czytanie 2020”

Date of publication: 25.08.2020
Średni czas czytania 1 minute
print

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna wydarzenia „Narodowe Czytanie 2020”, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

Termin realizacji zamówienia: 5 września 2020 r., w godzinach: 12:00-15:00.

Miejsce realizacji zamówienia: Ogród Saski, Warszawa.

Termin płatności: 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

  • datę sporządzenia,
  • zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  • czytelny podpis Wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mbogdanowicz@nck.pl, do dnia 27.08.2020 r., do godz. 10:00.

Ocena ofert zgodnie z kryterium:

  • cena – 40,
  • doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń (portfolio) – 60.

Portfolio powinno być przekazane w formie linków  do trzech podobnych realizacji fotograficznych.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.