Wykonanie badania ewaluacyjnego ex-post Programu Bardzo Młoda Kultura

Date of publication: 28.07.2021
Średni czas czytania 2 minutes
print

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: DZP.261.43.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129  z późn. zm.), zwanej dalej „upzp”

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Anna Pieśniak, tel. 22 21 00 154 w godz. 09:00 – 16:00.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: wykonanie badania ewaluacyjnego ex-post  Programu Bardzo Młoda Kultura

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 2 upzp

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny kod CPV:

73110000-6 - Usługi badawcze

Termin składania i otwarcia ofert:

  1. 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://nck.eb2b.com.pl w terminie do dnia 05.08.2021 r. do godz. 10:00
  2. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2021 r. do godz. 10:30.

Określenie sposobu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne
  2. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: http://nck.eb2b.com.pl

Data wywieszenia: 28.07.2021 r