Ewaluacja wstępna Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wraz z modułem oceny efektów poprzedniej edycji Programu.

Date of publication: 17.08.2021
Author: awoźnicka
Średni czas czytania 2 minutes
print

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „upzp”

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22 21 00 123 w godz. 09:00 – 16:00 oraz Pani Dorota Wysocka, tel. 22 21 00 120 w godz. 09:00 – 16:00..

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: ewaluacja wstępna Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wraz z modułem oceny efektów poprzedniej edycji Programu.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 2 upzp

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

73110000-6 - Usługi badawcze

Termin składania i otwarcia ofert:

            1.  

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://nck.eb2b.com.pl w terminie do dnia 25.08.2021 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2021 r. do godz. 10:30.

Określenie sposobu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne
  2. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: http://nck.eb2b.com.pl

Data wywieszenia: 17.08.2021 r