Druk książki z serii Jubileusze (CN: 4901) pt. „Norwid – interpretacje”

Date of publication: 03.08.2021
Średni czas czytania 4 minutes
print

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: DZP.261.45.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „upzp”

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Maria Pietrusiewicz, tel. 22 21 00 195 godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Anna Pieśniak, tel. 22 21 00 154, godz. 09:00 – 15:00

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: Druk książki z serii Jubileusze (CN: 4901) pt. „Norwid – interpretacje”

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 2 upzp

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79810000-5 Usługi drukowania

Termin składania i otwarcia ofert:

  1. 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://nck.eb2b.com.pl w terminie do dnia 11.08.2021 r. do godz. 10:00.
  2. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2021 r. do godz. 10:30.

Określenie sposobu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne
  2. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: http://nck.eb2b.com.pl

Data wywieszenia: 03.08.2021 r                                                                 

                                                                                                        Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

                                                                                                             dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.