Druk dwóch książek z serii „Jubileusze” (CN 4901)

Date of publication: 12.08.2020
Author: akazimierczak
Średni czas czytania 4 minutes
print

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Katarzyna Flera-Iwaniuk, tel. 22 21 00 131, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Anna Kazimierczak, tel. 22 21 00 124 godz. 09:00 – 15:00

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: druk dwóch książek z serii „Jubileusze” (CN 4901)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: druk dwóch książek z serii „Jubileusze” (CN 4901)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5 – usługi drukowania

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony w terminie nie wcześniej niż 10 dni kalendarzowych i nie później niż 20 dni kalendarzowych od daty akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych.

Wymagania od Wykonawców:

o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ).

  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2 SIWZ.

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

C.

Cena za druk dwóch książek z serii „Jubileusze” (CN 4901)

60

T.

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia

(nie wcześniej niż 10 dni kalendarzowych i nie później niż 20 dni kalendarzowych od daty akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych)

40

RAZEM

100

Termin i miejsce składania ofert:

do godziny 10:00 w dniu 20.08.2020 r. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem http://nck.eb2b.com.pl

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,

  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

  3. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: http://nck.eb2b.com.pl

 

Dyrektor
Narodowego Centrum Kultury

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.

Data wywieszenia: 12.08.2020 r