Druk czterech numerów czasopisma „Kultura Współczesna” (CN: 4902 90 00), będącego czasopismem naukowym (specjalistycznym) i nieregionalnym

Date of publication: 04.03.2021
Author: awoźnicka
Średni czas czytania 2 minutes
print

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „upzp”

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultur

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Maria Pietrusiewicz, tel. 22 21 00 195, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22 21 00 123, godz. 09:00 – 15:00

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: druk czterech numerów czasopisma „Kultura Współczesna” (CN: 4902 90 00), będącego czasopismem naukowym (specjalistycznym) i nieregionalnym.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 2 upzp

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://nck.eb2b.com.pl w terminie do dnia 17.03.2021 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2021 r. do godz. 10:30.

Określenie sposobu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne
  2. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: http://nck.eb2b.com.pl

Data wywieszenia: 09.03.2021 r