Prośba o oszacowanie wartości zamówienia: udzielenie wsparcia 200 grantobiorcom, którzy realizować będą projekt grantowy w ramach realizowanego przez Zamawiającego Projektu pn. Konwersja cyfrowa domów kultury

Date of publication: 19.04.2021
Średni czas czytania 1 minute
print

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Narodowe Centrum Kultury zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, polegającego na udzieleniu wsparcia 200 grantobiorcom, którzy realizować będą projekt grantowy w ramach realizowanego przez Zamawiającego Projektu pn. Konwersja cyfrowa domów kultury (projekt systemowy nr POPC.03.02.00-IP.01-00-007/21, w ramach III osi priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).

W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto i brutto za wykonanie zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres:kkowalska@nck.pl w terminie do 23.04.2021do godz. 9.30.

Zamawiający traktuje niniejszą prośbę jako rozeznanie cen rynkowych, a przekazane wartości posłużą do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.