Zarządzanie dziedzictwem kulturowym | Publikacja

Date of publication: 22.06.2015
Średni czas czytania 2 minutes
print

Dziedzictwo jest dziedziną, która się silnie rozwijała na przestrzeni ostatnich 40 lat, od czasu uchwalenia Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa UNESCO. Konwencja jest podstawą działań ochrony dziedzictwa światowego. Ogromna różnorodność zabytków kultury stanowi często prawdziwe wyzwanie. Od 1990 roku studia nad dziedzictwem uważa się za osobną kategorię naukową, a dyskusje w tym obszarze stały się szeroko powszechne.

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym | Publikacja
managingculturalheritage

Konwencja o ochronie dziedzictwa narodowego i naturalnego została uchwalona w 1972 roku w Paryżu. Ma ona na celu ochronę dziedzictwa światowego o wyjątkowej wartości poprzez wpisywanie obiektów na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Praca jest bardzo szczegółową analizą praktyk zarządzania dziedzictwem na licznych rzeczywistych przykładach. Autorzy w publikacji szeroko omawiają różne dyscypliny związane z dziedzictwem. W szczególności, skupiają się na źródłach finansowania, zarządzaniu wiedzą, zasobach ludzkich oraz związkach pomiędzy odbiorcami kultury a społecznością naukowców.

Publikacja zaczyna się od teoretycznego wstępu, a później przechodzi do analizy tematyki wspierając się przypadkami z Chin, Włoch, Malty, Turcji oraz Peru.

Publikacja jest dostępna do pobrania tutaj.