Wędrujące forum kultury „Dolny Śląsk”

Dom Kultury+

Instytucje kultury z Dolnego Śląska udowadniają, że inicjatywy oddolne w połączeniu z korzyściami płynącymi z udziału w programie Dom Kultury + mogą dać wspaniałe efekty.

Wędrujące Forum Kultury „Dolny Śląsk” to inicjatywa sieciowa, której celem jest wspieranie idei rozwoju sektora kultury w małych środowiskach lokalnych poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw, programów oraz projektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i społecznym. Ta oddolna inicjatywa jest wynikiem udziału członków Forum w programie Dom Kultury +. Działalność organizacji polega m.in. na opracowaniu zasad współpracy instytucji kultury, integracji, wzajemnej pomocy, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk

Przedsięwzięcia tego rodzaju pozwalają dostrzec potencjał (edukacyjny, kulturotwórczy) i rolę mniejszych ośrodków w pozytywnym kreowaniu postaw mieszkańców poprzez włączenie ich w życie kulturalne swoich środowisk.

23 stycznia w Legnickim Centrum Kultury w ramach obchodów 35-lecia istnienia tej placówki odbyło się uroczyste podpisanie porozumień w sprawie współpracy w ramach Wędrującego Forum Kultury „Dolny Śląsk” oraz Regionalnej Sieci Kultury. Porozumienia są niezwykle ważnym przedsięwzięciem realizowanym przez łączną liczbę 12 instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywną reakcją słuchaczy, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także władz samorządowych z terenów Dolnego Śląska.