Economics and Culture

Data publikacji:
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

„Eco­no­mics and Cul­tu­re” to kla­sycz­ny pod­ręcz­nik z za­kre­su eko­no­mi­ki kul­tu­ry na­pi­sa­ny przez wy­bit­ne­go eko­no­mi­stę, człon­ka ho­no­ro­we­go i by­łe­go prze­wod­ni­czą­ce­go As­so­cia­tion for Cul­tu­ral Eco­no­mics In­ter­na­tio­nal. Prof. Thros­by przy­jął za­pro­sze­nie do udzia­łu w mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji na­uko­wej współ­or­ga­ni­zo­wa­nej przez NCK, która od­bę­dzie się w li­sto­pa­dzie w War­sza­wie.

„Eco­no­mics and Cul­tu­re” to kla­sycz­ny pod­ręcz­nik z za­kre­su eko­no­mi­ki kul­tu­ry na­pi­sa­ny przez wy­bit­ne­go eko­no­mi­stę, człon­ka ho­no­ro­we­go i by­łe­go prze­wod­ni­czą­ce­go As­so­cia­tion for Cul­tu­ral Eco­no­mics In­ter­na­tio­nal. Prof. Thros­by przy­jął za­pro­sze­nie do udzia­łu w mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji na­uko­wej współ­or­ga­ni­zo­wa­nej przez NCK, która od­bę­dzie się w li­sto­pa­dzie w War­sza­wie.

Re­dak­cji na­uko­wej pod­jął się prof. Boh­dan Jung z SGH.
Frag­men­ty książ­ki w wer­sji an­giel­skiej można zo­ba­czyć tutaj

Pla­no­wa­ny ter­min pu­bli­ka­cji – li­sto­pad 2010.
Publikację będzie można nabyć w Narodowym Centrum Kultury.


Kontakt:

  • mail: ksiazki@nck.pl
  • adres: Agnieszka Chmurzyńska, Narodowe Centrum Kultury, ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa
  • tel.: (022) 2 100 118