Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Data publikacji: 02.02.2021
Autor: akazimierczak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowanie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6  Komputery przenośne

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 12.00 w dniu 08.02.2021 r. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem http://nck.eb2b.com.pl.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12.30 w dniu. 08.02.2021 r.

ZMIANA: Termin i miejsce składania ofert: do godziny 12.00 w dniu 09.02.2021 r. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem http://nck.eb2b.com.pl. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12.30 w dniu. 09.02.2021 r.

 

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

Termin realizacji zamówienia: nie później niż 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

  1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie Zakupowej następujące dokumenty:
    1. formularz ofertowy - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego  Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania;
    2. wykaz oferowanego sprzętu stanowiący załącznik formularza ofertowego
  2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: Kryterium (C): Cena. Skala punktów możliwych do otrzymania w ramach tego kryterium (100 pkt.).

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.