Tłumaczenia z języka fonicznego (polskiego) na język migowy w 2021 roku

Data publikacji: 11.02.2021
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na tłumaczenia z języka fonicznego (polskiego) na język migowy na potrzeby Narodowego Centrum Kultury w 2021 roku.

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Zamówienie poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), tj. poniżej 130 000 zł netto.

Przedmiotem zamówienia są usługi tłumaczenia z języka fonicznego (polskiego) na język migowy na potrzeby Narodowego Centrum Kultury w 2021 roku, których szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

Zamawiający przewiduje liczbę zleconych usług w trakcie trwania umowy:
 1. Tłumaczenie z języka fonicznego na język migowy: Zamawiający przewiduje 89 produkcji o łącznym czasie nagrań 530 minut.
 2. Tłumaczenie z języka fonicznego na język migowy/LIVE streaming: Zamawiający przewiduje 27 produkcji o łącznym czasie nagrań 2700 minut.
 3. Liczba produkcji i minut może ulec zmianie.

Liczba zleconych usług może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Zamawiający nie jest w stanie oszacować, ile minut danego tłumaczenia, będzie wykonywane trybie ekspresowym, o którym mowa w poz. 1.2. i 1.4. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1).

Cena oferty:

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

Cena podana w formularzu ofertowym to cena za realizację jednej minuty każdej z czterech wskazanych usług, przy założeniu liczby usług zlecanych przez Zamawiającego w 2021 roku opisanej powyżej. Dodatkowo Zamawiający prosi o wycenę dojazdu na miejsce realizacji zleconej usługi w postaci ryczałtu tj. stałej dopłaty do zlecenia realizowanego na terenie m. st. Warszawy. W przypadku zleceń realizowanych poza obrębem m. st. Warszawy Wykonawca indywidualnie określi w porozumieniu z Zamawiającym stawkę za dojazd.

Termin wykonania: 

Usługi będą zlecane od dnia zawarcia umowy do 17.12.2021 r.

Umowa i rozliczenia:

umowa zostanie podpisana kwotę będącą sumą:

 1. ceny jednostkowej za 1 minutę tłumaczenia z języka fonicznego (polskiego) na język migowy oraz finalną post-produkcję przesłanych plików w trybie 3 dniowym zaoferowaną w poz. 1 formularza ofertowego x 530 (zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem zamawiającego
 2. ceny jednostkowej za 1 minutę tłumaczenia symultanicznego z języka fonicznego na język migowy - live streaming (dogrywanie migania na żywo przy współpracy z firmą odpowiedzialną za streaming) zaoferowaną w poz. 3 formularza ofertowego x 2700 (zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem zamawiającego
 3. 10 % od sumy powyższych kwot jako zabezpieczenie na poczet wydatkowania środków na tłumaczenia ekspresowe czy dojazd, których wartości zamawiający nie jest w stanie oszacować

Produkcje trwające powyżej 60 minut, wymagają obecności dwóch tłumaczy. Dotyczy to zarówno wydarzeń w trybie stacjonarnym i on-line. Zamawiający w takich przypadkach poniesie koszt obecności i pracy dwóch tłumaczy zgodnie ze stawkami zaoferowanymi przez wykonawcą w formularzu ofertowym.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy za faktycznie zrealizowaną liczbę tłumaczeń.

Termin płatności wynosi każdorazowo 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

Warunek udziału w postępowaniu:
 • dołączenie do oferty portfolio, o którym mowa poniżej
Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:
 • datę sporządzenia,
 • zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
 • Portfolio w formie linków do pięciu realizacji usług tłumaczenia migowego (w tym min. jedna usługa musi dotyczyć tłumaczenia LIVE streaming). Mile widziane projekty ze świata szeroko rozumianej kultury w tym min. Koncerty, Webinaria, Debaty, Wywiady, Szkolenia
Ocena ofert zgodnie z kryterium:
 • cena – 100
Miejsce i termin składania ofert: 

Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na poniższy adres e-mail do dnia 15.02.2021 r, do godz. 12:00.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.