Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia online „Wolontariat w instytucji kultury”

Data publikacji: 19.02.2021
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury
Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie,
ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia online
„Wolontariat w instytucji kultury”

Zamówienie poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), tj. poniżej 130 000 zł netto.

Termin szkolenia: 
 • 12.04.2021 r. godz.  9:00-13:30 – część 1
 • 19.04.2021 r. godz.  9:00-13:30 – część 2
 • 26.04.2021 r. godz.  9:00-13:30 – część 3
Forma szkolenia

Szkolenie składa się z trzech bloków tematycznych. Każdy z nich trwa 4,5 godz. Część 1 – Jak stworzyć i zarządzać wolontariatem w instytucji kultury?, Część 2 – Kultura jako inspiracja dla działań wolontariuszy, Część 3 – Wolontariusz - senior jako lokalny animator.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do edukatorów, animatorów, kierowników, pracowników instytucji, którzy zajmują się koordynowaniem wolontariatu.

Liczba uczestników: do 16 osób.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się na platformie szkoleniowej Narodowego Centrum Kultury e-kadrakultury.nck.pl.

Zagadnienia kluczowe, które muszą być uwzględnione w programie szkolenia to:

W części 1 - Jak stworzyć i zarządzać wolontariatem w instytucji kultury?

 • diagnoza potrzeb i opracowanie strategii
 • przygotowanie instytucji
 • proces rekrutacji i wprowadzenia wolontariuszy
 • aspekty prawne i przydatne dokumenty 
 • obowiązki koordynatora wolontariatu
 • korzyści (dla instytucji i dla wolontariusza)

W części 2 - Kultura jako inspiracja dla działań wolontariuszy 

 • angażowanie społeczności lokalnych
 • generator pomysłów
 • wolontariat jako obszar eksperymentowania
 • zadanie warsztatowe
 • dobre praktyki

W części 3 - Wolontariusz - senior jako lokalny animator

 • charakterystyka osoby w wieku senioralnym – przedstawienie potrzeb i korzyści
 • specyfika współpracy z wolontariuszami seniorami
 • spotkanie z wolontariuszem seniorem
 • formy zaangażowania wolontariuszy seniorów
 • e-wolontariat jako sposób angażowania się w działania instytucji
Kryteria oceny ofert
 1. ocena merytoryczna na podstawie przedstawionego w załączniku nr 2 programu szkolenia składającego się z 3 części (60 pkt – maksymalnie po 20 pkt za harmonogram każdej części szkolenia). Pod uwagę przy ocenie programu będzie brane:
 • program szkolenia i uwzględnienie w nim zagadnień kluczowych;
 • uwzględnienie nowatorskich kierunków i trendów w danej dziedzinie;
 • różnorodność, adekwatność i spójność zaproponowanych metod szkoleniowych.
 1. cena (40 pkt)
Warunki udziału w postępowaniu

Zrealizowanie przez każdego zaproponowanego trenera min. 3 usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników instytucji kultury w ciągu 3 lat od dnia złożenia oferty (ocena warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu usług w załączniku nr 3).

Każdą z części szkolenia może prowadzić maksymalnie 1 trener. Oferta, która nie wykaże spełniania warunku nie będzie podlegać ocenie.

Oferty, które będą podlegać ocenie muszą zawierać:
 1. formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1),
 2. program szkolenia wraz z podaniem metod i narzędzi pracy (załącznik nr 2),
 3. notkę biograficzną trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia,
 4. wykaz min. 3 przeprowadzonych przez każdego wskazanego trenera szkoleń skierowanych do instytucji kultury (załącznik nr 3)

Ofertę wraz z załącznikami proszę składać pocztą elektroniczną na adres: azarzyka@nck.pl do dnia 3 marca 2021 r. najpóźniej do godziny: 12:30.

Ceny w ofercie winny być podane w kwocie netto oraz kwocie brutto. 

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty (unieważnienie postępowania).