Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia online „Prawo zamówień publicznych”

Data publikacji: 01.02.2021
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury
Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie,
ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na 

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia online
„Prawo zamówień publicznych”

Zamówienie poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), tj. poniżej 130 000 zł netto.

 1. Termin szkolenia:  24 marca 2021, godz.  9:00-13:30

[szczegółowy harmonogram szkolenia w załączniku nr 2]

 1. Uczestnicy szkolenia:
  1. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów instytucji kultury, pracowników instytucji, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi.
  2. Liczba uczestników szkolenia: do 16 osób.
 2. Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się na platformie szkoleniowej Narodowego Centrum Kultury e-kadrakultury.nck.pl.

 1. Zagadnienia kluczowe, które muszą być uwzględnione w programie szkolenia to:
 • Omówienie zagadnienia oraz najważniejszych zmian dotyczących:
   - Zamówienia z dziedziny działalności kulturalnej (wyłączenia ustawowe)
  - Zamówienia na usługi społeczne
  - Zamówienia publiczne powyżej 130 000 złotych
  - Tryby udzielania zamówień o wartościach wyższych lub równych jak kwoty unijne
 • Elektronizacja postępowań
 • Prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych
 • Zamówienia o charakterze promocyjno-reklamowym, w tym na nabycie materiałów do audycji lub ich opracowanie, reklamę w telewizji i Internecie
 1. Kryteria oceny ofert:
 2. ocena merytoryczna  na podstawie przedstawionego w załączniku nr 2 programu szkolenia (60 pkt)
 • program szkolenia i uwzględnienie w nim zagadnień kluczowych (0-20 pkt),
 • uwzględnienie nowatorskich kierunków i trendów w danej dziedzinie (0-20 pkt),
 • różnorodność, adekwatność i spójność zaproponowanych metod szkoleniowych (0-20 pkt)
 1. cena (40 pkt)

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Zrealizowanie przez trenera min. 3 usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników instytucji kultury w ciągu 3 lat od dnia złożenia oferty (ocena warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu usług w załączniku nr 3).

Oferta, która nie wykaże spełniania warunku nie będzie podlegać ocenie.

 1. Oferty, które będą podlegać ocenie muszą zawierać:
  1. formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1),
  2. program szkolenia wraz z podaniem metod i narzędzi pracy (załącznik nr 2),
  3. notkę biograficzną trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia,
  4. wykaz min. 3 przeprowadzonych przez trenera szkoleń skierowanych do instytucji kultury (załącznik nr 3)
 2. Ofertę wraz z załącznikami proszę składać pocztą elektroniczną na adres: azarzyka@nck.pl do dnia 4 lutego 2021 r. najpóźniej do godziny: 12:30.
 3. Ceny w ofercie winny być podane w kwocie netto oraz kwocie brutto. 
 4. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.
 6. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty (unieważnienie postępowania).