Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń online „Koordynator dostępności. Obowiązki i zadania”

Data publikacji: 02.11.2020
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13, 01–231, zwraca się z prośbą o ofertę na:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń online „Koordynator dostępności. Obowiązki i zadania”

Terminy szkoleń:

 • 15.12.2020 r., godz. 9:00-13:30
 • oraz 17.12.2020 r., godz. 9:00-13:30

[szczegółowy harmonogram szkolenia w załączniku nr 2]

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów instytucji kultury, koordynatorów dostępności, pracowników instytucji, którzy zajmują się udostępnianiem oferty instytucji osobom z niepełnosprawnościami.

Szkolenie odbędzie się na platformie szkoleniowej Narodowego Centrum Kultury e-kadrakultury.nck.pl.

Liczba uczestników szkolenia: do 16 osób.

Zagadnienia kluczowe, które uwzględnia program szkolenia to:

 • ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i obowiązki instytucji kultury, które reguluje,
 • normy dotyczące dostępności w funkcjonowaniu instytucji kultury,
 • procedury w instytucji związane z dostępnością,
 • współpraca ze wszystkimi działami instytucji,
 • wdrażanie nowych pracowników,
 • nawiązywanie współpracy że środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:

a) merytoryczne (60 pkt)

 • program szkolenia i uwzględnienie w nim zagadnień kluczowych,
 • uwzględnienie nowatorskich kierunków i trendów w danej dziedzinie,
 • różnorodność, adekwatność i spójność zaproponowanych metod szkoleniowych,
 • doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora kultury,
 • znajomość i odniesienie się do sektora kultury.

b) cena (40 pkt)

Oferty zawierające program szkolenia wraz z podaniem metod i narzędzi pracy, notką biograficzną trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia oraz formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1), proszę składać pocztą elektroniczną na adres: kmichalska@nck.pl do dnia 5.11.2020 najpóźniej do godziny: 12:00.

Ceny w ofercie winny być podane w kwocie netto oraz kwocie brutto.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.