Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia online „Koordynator dostępności. Obowiązki i zadania”

Data publikacji: 19.01.2021
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury
Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie,
ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na 

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia online
„Koordynator dostępności. Obowiązki i zadania”

Zamówienie poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), tj. poniżej 130 000 zł netto.

Termin szkolenia:  5 marca 2021, godz.  9:00-13:30

[szczegółowy harmonogram szkolenia w załączniku nr 2]

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów instytucji kultury, koordynatorów dostępności, pracowników instytucji, którzy zajmują się udostępnianiem oferty instytucji osobom z niepełnosprawnościami.

Liczba uczestników szkolenia: do 16 osób.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się na platformie szkoleniowej Narodowego Centrum Kultury e-kadrakultury.nck.pl.

Zagadnienia kluczowe, które muszą być uwzględnione w programie szkolenia to:

 • ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i obowiązki instytucji kultury, które reguluje,
 • normy dotyczące dostępności w funkcjonowaniu instytucji kultury,
 • procedury w instytucji związane z dostępnością,
 • współpraca ze wszystkimi działami instytucji,
 • wdrażanie nowych pracowników,
 • nawiązywanie współpracy że środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria oceny ofert:

 1. ocena merytoryczna  na podstawie przedstawionego w załączniku nr 2 programu szkolenia (60 pkt)
 • program szkolenia i uwzględnienie w nim zagadnień kluczowych (0-20 pkt),
 • uwzględnienie nowatorskich kierunków i trendów w danej dziedzinie (0-20 pkt),
 • różnorodność, adekwatność i spójność zaproponowanych metod szkoleniowych (0-20 pkt)
 1. cena (40 pkt)

Warunki udziału w postępowaniu:

Zrealizowanie przez trenera min. 3 usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników instytucji kultury w ciągu 3 lat od dnia złożenia oferty (ocena warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu usług w załączniku nr 3).

Oferta, która nie wykaże spełniania warunku nie będzie podlegać ocenie.

Oferty, które będą podlegać ocenie muszą zawierać:

 1. formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1),
 2. program szkolenia wraz z podaniem metod i narzędzi pracy (załącznik nr 2),
 3. notkę biograficzną trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia,
 4. wykaz min. 3 przeprowadzonych przez trenera szkoleń skierowanych do instytucji kultury (załącznik nr 3)

Ofertę wraz z załącznikami proszę składać pocztą elektroniczną na adres: azarzyka@nck.pl do dnia 26 stycznia 2021 r. najpóźniej do godziny: 12:30.

Ceny w ofercie winny być podane w kwocie netto oraz kwocie brutto. 

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty (unieważnienie postępowania).