Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia online „Fundusze na kulturę. Szkolenie na start”

Data publikacji: 23.02.2021
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury
Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie,
ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia online
„Fundusze na kulturę. Szkolenie na start”

Zamówienie poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), tj. poniżej 130 000 zł netto.

Termin szkolenia

20-21 maja 2021, godz.  9:00-13:30

Uczestnicy szkolenia
 1. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników instytucji kultury,
  a także organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskiwaniem środków finansowych na działania kulturalne (nie posiadających doświadczenia w tym zakresie).
 2. Liczba uczestników szkolenia: do 16 osób.
 3. Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się na platformie szkoleniowej Narodowego Centrum Kultury e-kadrakultury.nck.pl.

Zagadnienia kluczowe, które muszą być uwzględnione w programie szkolenia:
 • zasady pisania wniosków (spójność, zgodność z wytycznymi, kompletność, język, etc.);
 • pozyskiwanie środków na finansowanie projektów kulturalnych z podziałem na typy źródeł, rodzaj finansowania;
 • finansowanie projektów kulturalnych ze środków Ministerstwa Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego (ścieżki w Ministerstwie, środki i ścieżki finansowania w ramach instytucji podległych MKiDN, np. NID) oraz inne źródła finansowania projektów kulturalnych (np. UE), fundacji korporacyjnych;
 • wyszukiwanie odpowiednich źródeł dofinansowania do realizowanego projektu;
 • zasady konstruowania budżetu (wydatki kwalifikowalne, wkład własny);
 • przegląd typowych błędów we wnioskach;
 • ćwiczenie z grupą z omówieniem wyników.
Kryteria oceny ofert
 1. ocena merytoryczna  na podstawie przedstawionego w załączniku nr 2 programu szkolenia (60 pkt)
 • program szkolenia i uwzględnienie w nim zagadnień kluczowych (0-20 pkt),
 • uwzględnienie nowatorskich kierunków i trendów w danej dziedzinie (0-20 pkt),
 • różnorodność, adekwatność i spójność zaproponowanych metod szkoleniowych (0-20 pkt)
 1. cena (40 pkt)
Warunki udziału w postępowaniu

Zrealizowanie przez trenera min. 3 usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników instytucji kultury w ciągu 3 lat od dnia złożenia oferty (ocena warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu usług w załączniku nr 3). Jeżeli w ofercie zgłoszono więcej niż 1 trenera, warunek musi być spełniony dla minimum jednego trenera.

Oferta, która nie wykaże spełniania warunku nie będzie podlegać ocenie.

Oferty, które będą podlegać ocenie, muszą zawierać:
 1. formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1),
 2. program szkolenia wraz z podaniem metod i narzędzi pracy (załącznik nr 2),
 3. notkę biograficzną trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia,
 4. wykaz min. 3 przeprowadzonych przez trenera szkoleń skierowanych do instytucji kultury (załącznik nr 3).

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 4000 zł brutto.

Składanie ofert

Ofertę wraz z załącznikami proszę składać pocztą elektroniczną na adres: azarzyka@nck.pl do 8 marca 2021 r. najpóźniej do godziny 12:30.

Ceny w ofercie winny być podane w kwocie netto oraz kwocie brutto. 

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty (unieważnienie postępowania).