Obsługa fotograficzna szkoleń

Data publikacji: 01.07.2020
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury.

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna dwóch szkoleń, których szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

Termin realizacji zamówienia:

  • 09.07.2020 r.
  • 20, 22 i 24.07.2020 r.

Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury lub rachunku za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

 Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

  • datę sporządzenia,
  • adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  • czytelny podpis Wykonawcy.
  • portfolio w formie linków do trzech realizacji fotograficznych z podobnych wydarzeń, w każdej realizacji powinno znajdować się min. 10 zdjęć.

Ocena ofert zgodnie z kryterium:

  • cena – 40,
  • doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń – 60.

Doświadczenie zostanie ocenione na podstawie portfolio.

Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jhaberek@nck.pl, do  3.07.2020 r. do godz. 12:00.

W ocenie portfolio będzie brane doświadczenie w realizacji wydarzeń podobnych do przedmiotu zamówienia, jakość techniczna zdjęć, estetyka, postprodukcja, umiejętność budowania narracji.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.