Obsługa fotograficzna gali Gaude Polonia 2020 oraz Konferencji Festiwalu „Wschód Kultury”.

Data publikacji: 13.07.2020
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna Gali dla stypendystów programu Gaude Polonia 2020 oraz Konferencji Festiwalu „Wschód Kultury”, realizowanych przez Narodowe Centrum Kultury, których szczegółowy opis zawarty jest w Załączniku nr 1.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

 Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

  • datę sporządzenia,
  • adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  • czytelny podpis Wykonawcy,
  • portfolio w formie linków do trzech fotorelacji z podobnych realizacji należy wkleić w treść e-maila. Przedłożone fotorelacje powinny składać się z przynajmniej 15 zdjęć.

Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kpodmokly@nck.pl.

UWAGA (z dn. 14.07) w związku ze zmianą Opisu Przedmiotu Zamówienia termin składania ofert zostaje zmieniony na 16.07.2020 r., do godz. 16:00.

Ocena ofert zgodnie z kryterium:

  • cena – 40,
  • ocena portfolio – 60.

W ocenie portfolio będzie brane pod uwagę doświadczenie w realizacji wydarzeń podobnych do przedmiotu zamówienia, jakość techniczna zdjęć, estetyka, postprodukcja, umiejętność budowania narracji.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.