Usługa monitoringu mediów dla Narodowego Centrum Kultury w 2021 r.

Data publikacji: 10.12.2020
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na usługę monitoringu mediów dla Narodowego Centrum Kultury w 2021 r.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu mediów dla Narodowego Centrum Kultury w 2021 r., którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.
 2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający wymaga podania w formularzu ceny za 1 miesiąc realizacji Przedmiotu zamówienia (kwota netto i brutto) [1], całościowej ceny rocznej za realizację Przedmiotu zamówienia (kwota netto i brutto) [2].
 4. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r. 
 5. Kryterium oceny ofert:

Cena – 50 pkt.

Ocena funkcjonalności platformy internetowej – 40 pkt.

Ocena raportu testowego – 10 pkt.

Zamawiający przyzna punkty za kryterium „Ocena funkcjonalności platformy”, za następujące elementy:

Ocena funkcjonalności platformy internetowej (do 40 pkt)

 

Przejrzystość struktury serwisu (do 10 pkt)

 

 

Skuteczność wyszukiwania haseł (do 10 pkt)

 

Responsywność i szybkość działania (do 10 pkt)
 

 

Funkcjonalność modułu analitycznego (do 10 pkt)

Zamawiający przyzna punkty za kryterium „Ocena raportu testowego”, za następujące elementy: Liczba zebranych publikacji (do 5 pkt) oraz Czytelny sposób przedstawienia zebranych danych (do 5 pkt).

Dostarczenie testowego raportu zmonitorowanych treści na podstawie wskazanego przez zamawiającego hasła (hasło: Narodowe Centrum Kultury) w okresie 14.12 - 15.12.2020 r. w mediach wskazanych w załączniku nr 3 (wykaz mediów).

 1. Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres apogorzelska@nck.pl, do dnia 17.12.2020 r., do godz. 12:00.

Dostęp do platformy powinien być uruchomiony dla Zamawiającego w dn. 17.12 – 24.12.2020 r.

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom drogą elektroniczną.
 2. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w terminie do 10.01.2021 r. Ostateczną datę podpisania umowy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 3. Wykonawca przedstawi po wyborze najkorzystniejszej oferty listę dodatkowych min. 100 mediów do akceptacji Zamawiającego, podejmujących tematykę szeroko rozumianej kultury, które będą stanowiły uzupełnienie listy z załącznika nr 2 (minimum 100 pozycji dodatkowych).
 4. Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Pogorzelska tel. 22 20 98 072,  apogorzelska@nck.pl, godz. 09:00 – 16:00
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.
 6. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie