Stworzenie treści kursu digital learning experience dotyczącego pozyskiwania środków finansowych

Data publikacji: 18.11.2020
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 01–231 zwraca się z prośbą o ofertę na

Stworzenie treści kursu digital learning experience dotyczącego pozyskiwania środków finansowych na działania kulturalne

Kurs skierowany jest do pracowników instytucji kultury, a także organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskiwaniem środków finansowych na działania kulturalne (nieposiadających doświadczenia w tym zakresie).

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie treści (tekstowych i audiowizualnych) kursu - digital learning experience (z wyłączeniem spotkań w formule „na żywo”) dotyczącego pozyskiwania środków grantowych na działania kulturalne.

Kurs powinien składać się z następujących typów materiałów:
 • informacyjnych – przedstawiających zasady korzystania z kursu, opis jego struktury, programu;
 • dydaktycznych – przekazujących wiedzę dotyczącą tematyki szkolenia;
 • utrwalających – ułatwiających zapamiętanie przekazanych treści;
 • aktywizujących – pozwalających na doświadczanie i nabycie umiejętności;
 • sprawdzających wiedzę – sprawdzających zapamiętane treści.
Zagadnienia kluczowe, które powinien uwzględniać kurs w warstwie wiedzowej to:
 • zasady pisania wniosków (spójność, zgodność z wytycznymi, kompletność, język, etc.),
 • pozyskiwanie środków na finansowanie projektów kulturalnych z podziałem na typy źródeł, rodzaj finansowania,
 • finansowanie projektów kulturalnych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ścieżki w Ministerstwie, środki i ścieżki finansowania w ramach instytucji podległych MKiDN, np. NID) oraz inne źródła finansowania projektów kulturalnych (np. UE), fundacji korporacyjnych,
 • wyszukiwanie odpowiednich źródeł dofinansowania do realizowanego projektu,
 • prezentacja formularzy wniosków i generatorów wniosków konkursów grantowych.

Czas niezbędny na opanowanie materiałów kursu przez uczestnika: 12 godzin

Miejsce zagnieżdżenia materiałów: platforma E-Kadra Kultury Narodowego Centrum Kultury, która pozwala na zamieszanie treści o charakterze statycznym (plik tekstowy, prezentacja, nagranie audio i video) oraz dynamicznym (ćwiczenie, ankieta, quiz, spotkanie online).

Wykonawca jest zobowiązany przygotować część merytoryczną skryptu, tj. tekstu do 40 tys. znaków ze spacjami (skrót informacji przekazanych podczas szkolenia, niezbędnych do przygotowania materiałów szkoleniowych powielanych przez NCK).

Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 1. merytoryczne (60 pkt)
  – projekt kursu i uwzględnienie w nim zagadnień kluczowych, a także wymienionych typów materiałów (30 pkt.),
  – uwzględnienie nowatorskich kierunków i trendów w danej dziedzinie (10 pkt.),
  – różnorodność, adekwatność i spójność zaproponowanych metod e-learningowych (10 pkt.),
  – doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń i tworzeniu kursów e-learningowych dla pracowników sektora kultury (10 pkt.).
 2. cena (40 pkt)

Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację Przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty,

Podczas oceny ofert ww. kryterium cena stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium, tj. 40 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Cmin : Cb) x 40, gdzie: Cmin – cena oferty minimalnej, Cb – cena oferty badanej, cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.

Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia,

Cena musi być wyższa niż 0 i musi być podana w polskich złotych, cyfrowo oraz określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferty zawierające

 1. projekt kursu - digital learning experience dotyczącego pozyskiwania środków grantowych na działania kulturalne wraz z podaniem metod i narzędzi pracy,
 2. notką biograficzną twórcy kursu
 3. oraz formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1),

proszę składać pocztą elektroniczną na adres: pkobza@nck.pl do  24 listopada 2020 r. do godziny: 15:30.

Oferta niezawierająca wszystkich elementów wymienionych powyżej zostanie odrzucona i nie będzie oceniana przez Zamawiającego.

Ceny w ofercie winny być podane w kwocie netto oraz kwocie brutto.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

Maksymalny czas realizacji zadania: do 10 grudnia 2020 r.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie.