Obsługa fotograficzna – Dziedziniec Kultury 2020

Data publikacji: 03.07.2020
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną wydarzeń w ramach Dziedzińca Kultury 2020.

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna 8 koncertów i 4 warsztatów, których szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

Terminy realizacji zamówienia:

 • 10.07.2020 r., godz. 19:30 – 21:30
 • 17.07.2020 r. warsztaty: godz. 17:00 – 18:30; koncert: godz. 19:30 – 21:30
 • 24.07.2020 r. godz. 19:30 – 21:30
 • 31.07.2020 r. godz. 19:30 – 21:30
 • 07.08.2020 r. warsztaty godz. 17:00 – 18:30; koncert: godz. 19:30 – 21:30
 • 14.08.2020 r. warsztaty godz. 17:00 – 18:30; koncert: godz. 19:30 – 21:30
 • 21.08.2020 r. godz. 19:30 – 21:30
 • 28.08.2020 r. warsztaty godz. 17:00 – 18:30; koncert: godz. 19:30 – 21:30

Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury lub rachunku za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

Miejsce realizacji zamówienia: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

 • datę sporządzenia,
 • adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
 • czytelny podpis Wykonawcy.
 • portfolio w formie linków do trzech realizacji fotograficznych z wydarzeń plenerowych, w każdej realizacji powinno znajdować się min. 10 zdjęć.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jhaberek@nck.pl, do 7.07.2020 r. do godz. 12:00.

Ocena ofert zgodnie z kryterium:

 • cena – 40,
 • doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń – 60.*

*Doświadczenie zostanie ocenione na podstawie portfolio. W ocenie portfolio będzie brane doświadczenie w realizacji wydarzeń podobnych do przedmiotu zamówienia, jakość techniczna zdjęć, estetyka, postprodukcja, umiejętność budowania narracji.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.