Obsługa fotograficzna i reportaż video z wizyt studyjnych programu „Zaproś nas do siebie!”

Data publikacji: 23.07.2020
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna i reportaż video z wizyt studyjnych w ramach „Zaproś nas do siebie” oraz obsługa fotograficzna warsztatu w ramach „Zaproś nas do siebie!”, których szczegółowy opis zawarty jest w Załączniku nr 1.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

 Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

  • datę sporządzenia,
  • adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  • czytelny podpis Wykonawcy,
  • portfolio w formie linków do trzech fotorelacji oraz trzech videorelacji z podobnych realizacji należy wkleić w treść e-maila. 

Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jhaberek@nck.pl do dnia 27.07 do godz. 12:00.

  • cena – 40,
  • ocena portfolio – 60.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.