Przeprowadzenie cyklu szkoleń – program „Zaproś nas do siebie!” 2020

Data publikacji: 22.07.2020
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W związku z realizacją programu „Zaproś nas do siebie!”,
Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie,
ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o ofertę na:

przeprowadzenie cyklu szkoleń dla instytucji biorących udział w programie
Zaproś nas do siebie! 2020, które powinny być zrealizowane w terminie:
1.09-31.10.2020 r.

Szkolenia skierowane są do pracowników instytucji kultury biorących udział w projekcie „Zaproś nas do siebie”. W programie bierze udział 16 instytucji, w każdej z instytucji odbędzie się jedno szkolenie.

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników instytucji w obszarze budowania zespołu oraz komunikacji i pracy w zespole.

Zagadnienia kluczowe, które uwzględnia program warsztatów:

 • budowanie zespołu,
 • role i procesy grupowe,
 • komunikacja w zespole,
 • współpraca zespołowa.

W ramach szkoleń Zamawiający przewiduje realizację modułów:

 • moduł wstępny – omówienie celów szkoleniowych,
 • moduł ćwiczeniowy poświęcony budowaniu zespołu, przekazanie metod i narzędzi wzmacniających partnerskie relacje w zespole oraz zaangażowanie i efektywności pracowników,
 • moduł ćwiczeniowy pozwalający na omówienie ról i procesów w zespole oraz przekazanie metod i narzędzi wspierających współpracę w zespole,
 • moduł ćwiczeniowy pozwalający na omówienie barier komunikacyjnych w zespole, oraz przekazanie metod i narzędzi efektywnej komunikacji w zespole,

Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę kryteria:

 • odniesienie się do sektora kultury,
 • uwzględnienie specyfiki działań kulturalnych w małych i średnich ośrodkach,
 • uwzględnienie nowatorskich kierunków w danej dziedzinie,
 • różnorodność, adekwatność i spójność metod szkoleniowych,
 • umiejętność pracy z wykorzystaniem nowych mediów,
 • doświadczenie trenerskie.

Informacje organizacyjne:

 • szkolenia odbędą się w siedzibach instytucji biorących udział w projekcie (wykaz instytucji wraz z adresami siedzib oraz szacowaną liczbą uczestników stanowi Załącznik nr 2),
 • na realizację jednego szkolenia przewidziano 15 h, w ciągu dwóch dni roboczych następujących po sobie,
 • terminy szkoleń Zamawiający ustali z Wykonawcą po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty,
 • Wykonawca może skierować maksymalnie 2 trenerów do przeprowadzenia każdego ze szkoleń,
 • Wykonawca we własnym zakresie zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla osób prowadzących szkolenia.

Składanie ofert                                                                              

Oferty zawierające:

 1. program szkolenia wraz z podaniem metod i narzędzi pracy,
 2. listę osób prowadzących szkolenie wraz notką bio
 3. oraz formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1),

proszę składać pocztą elektroniczną na adres: kmichalska@nck.pl do 31.07.2020 r. do godz. 23:59.

Ceny w ofercie winny być podane w kwocie netto oraz kwocie brutto. 

Ocena ofert zgodnie z kryterium:

 • cena – 40,
 • ocena programu warsztatów – 60.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.