Zamówienia publiczne

BIP
Druk książ­ki „Eko­no­mia i kul­tu­ra” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​36-​1
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książ­ki „Eko­no­mia i kul­tu­ra” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​36-​1

Pro­duk­cja płyt DVD pod ro­bo­czym ty­tu­łem „Etiu­dy fil­mo­we” wraz z etui o nu­me­rze ISBN: 978-​83-​61587-​40-​8 dla Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry
Biuletyn Informacji Publicznej

Pro­duk­cja płyt DVD pod ro­bo­czym ty­tu­łem „Etiu­dy fil­mo­we” wraz z etui o nu­me­rze ISBN: 978-​83-​61587-​40-​8 dla Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry

Druk książ­ki „Mistrz Ka­ra­basz i jego ucznio­wie” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​40-​8 wraz z za­in­ser­to­wa­niem do książ­ki płyty DVD z „Etiu­da­mi fil­mo­wy­mi” i do­star­cze­nie ksią­żek wraz z wnie­sie­niem do miejsc wska­za­nych przez Za­m
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książ­ki „Mistrz Ka­ra­basz i jego ucznio­wie” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​40-​8 wraz z za­in­ser­to­wa­niem do książ­ki płyty DVD z „Etiu­da­mi fil­mo­wy­mi” i do­star­cze­nie ksią­żek wraz z wnie­sie­niem do miejsc wska­za­nych przez Za­m

Pro­duk­cja płyt CD pod ro­bo­czym ty­tu­łem „Elek­trycz­ne Gi­ta­ry” wraz z etui oraz do­star­cze­niem płyt pod wska­za­ną lo­ka­li­za­cję.
Biuletyn Informacji Publicznej

Pro­duk­cja płyt CD pod ro­bo­czym ty­tu­łem „Elek­trycz­ne Gi­ta­ry” wraz z etui oraz do­star­cze­niem płyt pod wska­za­ną lo­ka­li­za­cję.

Zor­ga­ni­zo­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie cyklu szko­leń z za­kre­su two­rze­nia stra­te­gii roz­wo­ju domów kul­tu­ry dla be­ne­fi­cjen­tów Pro­gra­mu Dom Kul­tu­ry+ w ter­mi­nie paź­dzier­nik – gru­dzień 2010 rok.
Biuletyn Informacji Publicznej

Zor­ga­ni­zo­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie cyklu szko­leń z za­kre­su two­rze­nia stra­te­gii roz­wo­ju domów kul­tu­ry dla be­ne­fi­cjen­tów Pro­gra­mu Dom Kul­tu­ry+ w ter­mi­nie paź­dzier­nik – gru­dzień 2010 rok.

Wy­ko­na­nie ga­dże­tów re­kla­mo­wych kam­pa­nii „Kul­tu­ra się liczy”
Biuletyn Informacji Publicznej

Wy­ko­na­nie ga­dże­tów re­kla­mo­wych kam­pa­nii „Kul­tu­ra się liczy”

Wy­ko­na­nie dru­ków pro­mo­cyj­nych Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry
Biuletyn Informacji Publicznej

Wy­ko­na­nie dru­ków pro­mo­cyj­nych Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry

10-​09-​16 Wy­ko­na­nie ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych na wy­da­rze­nie ASEM 2010
Biuletyn Informacji Publicznej

10-​09-​16 Wy­ko­na­nie ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych na wy­da­rze­nie ASEM 2010

Druk książ­ki „Kul­tu­ra miej­ska w Pol­sce z per­spek­ty­wy in­ter­dy­scy­pli­nar­nych badań ja­ko­ścio­wych” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​33-​0
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książ­ki „Kul­tu­ra miej­ska w Pol­sce z per­spek­ty­wy in­ter­dy­scy­pli­nar­nych badań ja­ko­ścio­wych” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​33-​0

VI. Kultura: produkt, towar czy dobro publiczne?
Biuletyn Informacji Publicznej

VI. Kultura: produkt, towar czy dobro publiczne?

Jak zarządzać złożonym obszarem kultury, by optymalnie służył on społeczeństwu? Jak wyceniać wartość kultury w różnych jej aspektach? Ile w kulturze powinno być rynku, a jaka jej...

V. Czy Polacy są kreatywni?
Biuletyn Informacji Publicznej

V. Czy Polacy są kreatywni?

Czy Polacy są kreatywni? Jeśli tak, to czy kreatywne jest polskie społeczeństwo? Gdzie szukać zasobów kreatywności zgodnie uznawanych dziś za jeden z kluczowych czynników...

IV. Prze­strze­nie kre­atyw­ne
Biuletyn Informacji Publicznej

IV. Prze­strze­nie kre­atyw­ne

Do jakiego stopnia wzrost kreatywności jest procesem autonomicznym, a do jakiego można na niego wpływać? Jak wspierać naturalną, wrodzoną kreatywność? Czy kreatywności można się...