Zamówienia publiczne

Formularz wyszukiwania w ramach: Zamówienia publiczne
Biuletyn Informacji Publicznej
Wy­ko­na­nie dru­ków pro­mo­cyj­nych Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry

Biuletyn Informacji Publicznej
10-​09-​16 Wy­ko­na­nie ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych na wy­da­rze­nie ASEM 2010

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk książ­ki „Kul­tu­ra miej­ska w Pol­sce z per­spek­ty­wy in­ter­dy­scy­pli­nar­nych badań ja­ko­ścio­wych” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​33-​0

Biuletyn Informacji Publicznej
VI. Kultura: produkt, towar czy dobro publiczne?

Jak zarządzać złożonym obszarem kultury, by optymalnie służył on społeczeństwu? Jak wyceniać wartość kultury w różnych jej aspektach? Ile w kulturze powinno być rynku, a jaka jej...

Biuletyn Informacji Publicznej
V. Czy Polacy są kreatywni?

Czy Polacy są kreatywni? Jeśli tak, to czy kreatywne jest polskie społeczeństwo? Gdzie szukać zasobów kreatywności zgodnie uznawanych dziś za jeden z kluczowych czynników...

Biuletyn Informacji Publicznej
IV. Prze­strze­nie kre­atyw­ne

Do jakiego stopnia wzrost kreatywności jest procesem autonomicznym, a do jakiego można na niego wpływać? Jak wspierać naturalną, wrodzoną kreatywność? Czy kreatywności można się...

Biuletyn Informacji Publicznej
III. Czy Polsce potrzebna jest przemysłowa polityka kulturalna?

Czy kulturowa produkcja komercyjna, zorganizowana w przemysły kultury i  przemysły kreatywne powinna być wyłącznie przedmiotem gry popytu i  podaży rozgrywanej na wolnym rynku? Czy też może...

Biuletyn Informacji Publicznej
II. Ewolucja czy rewolucja? Instytucje Kultury w dobie You Tube i Naszej Klasy

Czy możliwe jest podjęcie skutecznych działań kulturalnych w momencie, gdy faktycznymi instytucjami biorącymi udział w cyrkulacji treści kultury są coraz częściej serwisy internetowe,...

Biuletyn Informacji Publicznej
I. Muzea i (czy) stadiony? O potrzebie inwestycji w sztukę współczesną

30 marca 2010 r. w Auli A Collegium Civitas zainaugurowaliśmy cykl seminariów "Kultura i Rozwój". Tematem pierwszego spotkania była sztuka współczesna, jej wpływ na...