Zapewnienie zakwaterowania dla uczestników Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”

Data publikacji: 21.12.2018
Autor: awoznicka
6 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:  Pani Iwona Grodzka tel. 22 350 95 48, igrodzka@nck.pl oraz Pan Marek Żebrowski, tel. 22 350 95 33, mzebrowski@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22  2 100 123, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: zamówienia: zapewnienie zakwaterowania dla uczestników Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55250000-7 – usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych; 55100000-1  – usługi hotelarskie

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Część I: od dnia 1.02.2019 r. do dnia 28.02.2019 r.

Części II – X: od dnia 1.02.2019 r. do dnia 31.07.2019 r.

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu,
  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zrealizowanie
    w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na krótkoterminowym wynajmie umeblowanych miejsc noclegowych o wartości co najmniej:

- 50 000 zł brutto każda dla części I;

- 20 000 zł brutto każda dla części III;

- 10 000 zł brutto każda dla części II, IV, V, VI, IX, X;

- 5 000 zł brutto każda dla części VIII;

- 2 000 zł brutto każda dla części VII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ),
  3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ) składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3 SIWZ,
  4. wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającym ich należyte wykonanie.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

Kryteria oceny ofert dla części I:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba

pkt

 

C.

Cena zakupu jednego miejsca noclegowego (1 os. / 1 doba)

 

60

T.

Termin płatności za zrealizowaną usługę (nie mniej niż 7 i nie więcej niż 14 dni kalendarzowych)

 

40

Razem

100

 

Kryteria oceny dla części II – X

Oznaczenie

kryterium

Kryterium

Liczba

pkt

C.

Cena zakupu jednego miejsca

noclegowego (1 os. / 1 miesiąc)

 

60

T.

Termin płatności za zrealizowaną usługę

(nie mniej niż 7 i nie więcej niż 14 dni kalendarzowych)

 

40

Razem

100

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 31.12.2018 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.nck.pl/przetargi/

 

Data wywieszenia: 21.12.2018 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz