Wykonanie badania publiczności II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE oraz działań komplementarnych wobec badania

Data publikacji: 05.09.2019
Autor: awoźnicka
7 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:  Pani Grażyna Pol, tel. 22 21 00 186, e-mail: gpol@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, e-mail: przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22  21 00 123, e-mail: przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie badania publiczności II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE oraz działań komplementarnych wobec badania

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 16 grudnia 2019 r.

                              

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: należyte wykonanie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 3 usług tj.:
   1. jednej usługi badawczej z zakresu badań publiczności realizowanych techniką PAPI, CAPI lub TAPI, o wielkości minimum N=1 000 wywiadów każda i wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda.
   2. dwóch usług badawczych z zakresu badań społecznych realizowanych techniką CAWI, o wielkości minimum N=500 wywiadów każda wywiadów każda i wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda.  
  2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: dysponuje zespołem co najmniej dwóch osób, w skład którego będą wchodzić:
   1. kierownik/koordynator projektu, który pełnił rolę kierownika lub koordynatora w przynajmniej trzech zakończonych projektach o charakterze badawczym,
   2. min. 1 osoba, która uczestniczyła w realizacji min. 1 badania publiczności realizowanego techniką PAPI, CAPI lub TAPI.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
 2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ),
 3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3 SIWZ,
 4. wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ), o których mowa w § 2 ust. 1 ppkt 1.2.1 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającym ich należyte wykonanie,
 5. wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ), o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2 SIWZ.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, stanowiących załączniki oferty, oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez Wykonawcę. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

 

Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Opis kryterium

Liczba punktów

C

Cena

60

M

Sposób realizacji zamówienia (merytoryka)

30

M1

Liczba ankiet jakie Zamawiający zrealizuje techniką PAPI (min. 1150) (10 pkt):

 • liczba ankiet PAPI n=1150 (0 pkt.)
 • liczba ankiet PAPI n=1350 (5 pkt.)
 • liczba ankiet PAPI n=1550 (10 pkt.)

10

M2

Opis technik zapewniających osiągnięcie wymaganej liczby ankiet w badaniu realizowanym techniką PAPI:

 • adekwatność, spójność i użyteczność proponowanych rozwiązań oraz szczegółowość i kompletność opisu proponowanych działań (20 pkt.)

20

Z

Organizacja realizacji zamówienia (zarządzanie).

Identyfikacja obszarów ryzyka:

     10

Z1

ocena adekwatności zidentyfikowanych potencjalnych obszarów ryzyka związanych z realizacją zlecenia (5 pkt.)

    5

Z2

ocena skuteczności zaproponowanych sposobów neutralizacji obszarów ryzyka (5 pkt.).

   5

Suma

100

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 13.09.2019 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

 1. w siedzibie Zamawiającego,
 2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

Data wywieszenia: 05.09.2019 r.

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW