Udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wsp

Data publikacji: 23.12.2020
Autor: akazimierczak
Średni czas czytania 11 minut
drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pan Michał Rydzewski, tel. 22 21 00 156, godz. 09:00 – 15:00, Pani Anna Pasznik, tel. 22 21 00 130; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Anna Kazimierczak, tel. 22 21 00 124, godz. 09:00 – 15:00

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony w terminie do 13 grudnia 2021 r.

Wymagania od Wykonawców:

o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
 1. należyte zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługi doradczej i 1 usługi szkoleniowej z zakresu: integracji lub budowania zespołu działającego w obszarze kultury, zarządzania kulturą lub zarządzania projektem społecznym lub kulturalnym (w tym przeprowadzenie diagnozy społecznej lub ewaluacji projektu), komunikacji lub promocji w kulturze, metodologii prowadzenia szkoleń lub kształcenia umiejętności trenerskich – w obszarze społecznym lub kultury, na kwotę co najmniej 150 000,00 zł brutto każda, (przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie ww. wskazanych usług/usługi w ramach jednej umowy). Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku zamówień sumujących się do wskazanej wartości.
 2. dysponowanie zespołem, w którego skład wejdzie:
 1. co najmniej 2 koordynatorów posiadających:
 1. minimum 3-letnie doświadczenie w koordynacji projektów społecznych lub kulturalnych, zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi,
 2. wykształcenie na poziomie wyższym magisterskim;
 1. co najmniej 2, a maksymalnie 4 trenerów posiadających:
 1. minimum 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń zgodnie tematycznie z ust. I pkt. 2. ppkt. 1 Załącznika nr 1 do SIWZ.
 2. wykształcenie na poziomie wyższym magisterskim.

Jedna osoba może wykazać posiadanie doświadczenia w więcej niż jednym zakresie.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ).
 2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 4 do SIWZ)
 3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 SIWZ.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy składane na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

 1. wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ), o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającym ich należyte wykonanie.
 2. wykaz osób, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ).

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba punktów[1]

C.

 1. Cena za realizację całości usługi

0-30

K.

 1. Ocena koncepcji programowej realizacji zamówienia, w tym:

0-70

 

  1. Opis sposobu przeprowadzenia naboru animatorów zawierający niezbędne elementy opisane w ust. 1 Załącznika nr 1 do SIWZ, wraz z koncepcją dotarcia do potencjalnych kandydatów zawierający:
 • przedstawienie sposobu rekrutacji (0-2 pkt)
 • przedstawienie sposobu weryfikacji (0-2 pkt)
 • przedstawienie sposobu wyłonienia kandydatów (0-2 pkt)
 • określenie grupy docelowej (0-2 pkt)
 • koncepcję dotarcia do potencjalnych kandydatów (0-2 pkt)

0-10

  1. Zakres i metodologia spotkań wprowadzających dla animatorów i przedstawicieli beneficjentów - ocena programu spotkań wprowadzających pod kątem jego spójności z zadaniami, które realizować będą animatorzy i beneficjenci programu, zgodnie z  Załącznikiem nr 10 do SIWZ:
 • opis sposobu organizacji i metod moderowania spotkania (0-5 pkt)
 • opis metod szkoleniowych z uwzględnieniem ich różnorodności i zastosowaniem metod aktywizujących uczestników (0-15 pkt)
 • kompletność i profesjonalizm materiałów na spotkania, uwzględniających aktualną wiedzę w danej dziedzinie  oraz uwzględnienie w programie spotkań tematów wynikających bezpośrednio z Załącznika nr 1 do SIWZ (0-10 pkt)

0-30

 

  1. Plan (zawierający opis i harmonogram) realizacji organizacji i opieki nad pracą animatorów z 50 beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 oraz wykorzystanie i jakość zastosowanych narzędzi (platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, wykorzystanie narzędzi internetowych itp.):
 • plan (zawierający opis i harmonogram) realizacji organizacji i opieki, w tym spójność planu z opisem programu z Załącznika nr 10 do SIWZ (0-10)
 • wykorzystanie narzędzi on-line do zarządzania pracą animatorów (0-10 pkt)
 • opis organizacji spotkań animatorów i zakończeniu I i II cz. zadania (0-5 pkt)
 • opis sposobu raportowania animatorów i Wykonawcy, uwzględniający możliwość uzgadniania raportów w trybie roboczym oraz raportowania on-line (0-5 pkt)

0-30

RAZEM

do 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

do godziny 10:00 w dniu 04.01.2021 r. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem http://nck.eb2b.com.pl

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

 1. w siedzibie Zamawiającego,
 2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne
 3. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: http://nck.eb2b.com.pl

 

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Kultury

Marzena Strąk

Data wywieszenia: 23.12.2020 r

 

 


[1] Otrzymanie maksymalnej liczby punktów w danym kryterium zależy od jego zgodności/spójności z założeniami Programu.