Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze, biletów kolejowych oraz miejsc hotelowych na potrzeby 4-dniowego cyklu konferencji i warsztatów poświęconych rozwojowi sektorów kreatywnych w ramach wydarzenia pn: „Dni Kreatywnoś

Data publikacji: 09.08.2019
Autor: awoznicka
6 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Irmina Recka-Wyżga tel. 22 350 95 41, irecka@nck.pl, godz. 10:00 – 14:00; w sprawach formalnych: Pani Anna Kazimierczak, tel. 22 2 100 124, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Dorota Wysocka, tel. 22  2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze, biletów kolejowych oraz miejsc hotelowych na potrzeby 4-dniowego cyklu konferencji i warsztatów poświęconych rozwojowi sektorów kreatywnych w ramach wydarzenia pn: „Dni Kreatywności” w dn. 30.09-04.10.2019 r.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55100000-1 usługi hotelarskie, 63500000-4 usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystyczne

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31.10.2019 r.

Wymagania od Wykonawców:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej 2 usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze, biletów kolejowych oraz miejsc hotelowych o wartości 100 000,00 zł brutto każda. Maksymalna liczba usług, która będzie stanowiła podstawę oceny ofert to 5 (jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy),

1.2. nie podlegają wykluczeniu nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ).

2. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) składane w terminie wskazanym w § 2 pkt. 3 SIWZ,

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do   SIWZ),

4. Wykaz usług, o których mowa w § 2 ppkt 1.3 SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ) wraz dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia

Kryteria oceny ofert:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie

1.

Cena opłat transakcyjnych (Ct) będąca sumą ceny za opłatę transakcyjną za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego (Ctz), ceny za opłatę transakcyjną za rezerwację i zakup jednego miejsca hotelowego na terenie Polski (Chp),  ceny za opłatę transakcyjną za rezerwację i zakup jednego biletu kolejowego krajowego (Ck)

60

2.

Wysokość upustu określonego w % od ceny jednego miejsca hotelowego, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży miejsca hotelowego (Uh)

40

RAZEM

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 19.08.2019 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 09.08.2019 r.

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW