Opracowanie i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi naborów i zarządzania dokumentacją w programach dotacyjnych i stypendialnych w Narodowym Centrum Kultury

Data publikacji: 18.03.2020
Autor: akazimierczak
Średni czas czytania 8 minut
drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymponiżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:  Pani Izabela Szeląg, tel. 22 2 100 180, e-mail: iszelag@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, e-mail: przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Anna Kazimierczak, tel. 22  2 100 124, e-mail: przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi naborów i zarządzania dokumentacją w programach dotacyjnych i stypendialnych w Narodowym Centrum Kultury

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72243000-0 – usługi programowania

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie jest żądane wadium.

W postępowaniu nie jest żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: nie krócej niż 105 i nie dłużej niż 160 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram prac opisany jest w OPZ stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. zdolności technicznej lub zawodowej tj.: należyte zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 4 usług polegających na tworzeniu aplikacji informatycznych przeznaczonych do zarządzania zadaniami lub dokumentacją w oparciu o zidentyfikowane potrzeby i opis funkcjonalny dostarczony przez zamawiającego o wartości co najmniej 50 tys. złotych brutto każda, przy czym każda z tych wytworzonych aplikacji musiała posiadać m.in. funkcjonalność panelu administracyjnego do zarządzania treścią, użytkownikami, uprawnieniami. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku zamówień sumujących się do wskazanej wartości.
  2. zdolności technicznej lub zawodowej tj. dysponowanie co najmniej 3 osobowym zespołem programistów, z czego:
   1. co najmniej jedna osoba posiada przynajmniej trzyletnie doświadczenie w samodzielnym realizowaniu lub koordynowaniu prac w co najmniej trzech projektach informatycznych.
   2. co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej dwóch projektów uwzględniających wykorzystanie narzędzi do prowadzenia zautomatyzowanych testów wydajności aplikacji oraz posiada znajomość zagadnień związanych z testowaniem oprogramowania.

Jedna osoba może wykazać posiadanie doświadczenia w więcej niż jednym zakresie.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
 2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1  pkt. 2 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ),
 3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), składane w terminie wskazanym w § 2 pkt. 4 SIWZ.
 4. wykaz usług, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1.2.1. (załącznik nr 6 do SIWZ ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
 5. wykaz osób, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1.2.2 (załącznik nr 7 do SIWZ).

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

 

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

(waga kryterium)

C.

Cena za opracowanie i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi naborów i zarządzania dokumentacją w programach dotacyjnych i stypendialnych w Narodowym Centrum Kultury

60

T.

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (liczba dni od daty podpisania umowy)

40

Razem

100

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 27.03.2020 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

 1. w siedzibie Zamawiającego,
 2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 18.03.2020 r.

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW